Pochleb­stwo Cytaty

Pochleb­stwo Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Pochleb­stwo Cytaty: Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz


pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
Pochleb­stwo Cytaty: Poez­ja to mówiące ma­lar­stwo,a ma­lar­stwo-mil­cząca poezja  -Symonides z Keos


poez­ja-to mówią-­lar­stwoa-­lar­stwo-mil­cząca-poezja 
Pochleb­stwo Cytaty: Pochleb­stwa to pot­ra­wa, która wszys­tkim smakuje. -Carl Soldoni


pochleb­stwa-to pot­ra­wa-która-wszys­tkim-smakuje
Pochleb­stwo Cytaty: Pochleb­stwa są jak wo­da ko­lońska: do wącha­nia, nie do połykania. -Josh Billings


pochleb­stwa-są jak wo­da-ko­lońska-do wącha­nia-nie do połykania
Pochleb­stwo Cytaty: chrześci­jaństwo uczy człowieka niekom­plet­ności naj­bar­dziej uwodzą pochleb­stwa niewierzących  -one drop for all


chrześ­jaństwo-uczy-człowieka-niekom­plet­noś-naj­bar­dziej-uwodzą-pochleb­stwa-niewierzących 
Pochleb­stwo Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa


Pochleb­stwo Cytaty: Sztu­ka pochleb­stwa dała początek sztu­ce dziękowania. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Pochleb­stwo Cytaty: Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


jak-przy­jaciele-pochleb­cy-psują-tak-kłótli­wi-niep­rzy­jaciele-bar­dzo-często-przyczy­niają ę-do poprawy
Pochleb­stwo Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Pochleb­stwo Cytaty: Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby. -Francis Bacon


le­kar­stwo-by­wa-gor­sze-od choroby
Pochleb­stwo Cytaty: Nieobec­ność to le­kar­stwo na miłość. -Saavedra Miguel de Cervantes


Pochleb­stwo Cytaty: Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. -Papillondenuit


praw­da-jest pros­-kłam­stwo-łatwe
Pochleb­stwo Cytaty: Kłam­stwo jest pop­ra­wianiem prawdy. -Stefan Kisielewski


Pochleb­stwo Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus


kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość
Pochleb­stwo Cytaty: Kłam­stwo ma krótkie no­gi, ale często zgrabne. -Janusz Roś


kłam­stwo- krótkie-no­gi-ale-często-zgrabne
Pochleb­stwo Cytaty: Kłam­stwo - mur ochron­ny przed prawdą. -Nieistniejąca


kłam­stwo- mur-ochron­ny-przed-prawdą
Pochleb­stwo Cytaty: Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda. -Stefan Kisielewski


kłam­stwo-by­wa-lo­giczniej­sze-ż-prawda