Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Początkiem wszechrzeczy jest woda. -Tales
początkiem-wszechrzeczy-jest-woda
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Śmierć jest początkiem nieśmiertelności. -Maximilien Robespierre
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Skupienie jest początkiem nawrócenia. -Maksymilian Kolbe
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Każda myśl jest początkiem wszystkiego. -Bruno
każda-myśl-jest początkiem-wszystkiego
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur
przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei. -Henryk Sienkiewicz
roz­pacz-jest początkiem-na­rodzin-nadziei
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri
zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. -Salomon
mądrość-jest zrodzo­na-przed-początkiem-świata
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Choroba jest na ogół początkiem tego równania, którego wynikiem jest śmierć. -Samuel Johnson
choroba-jest-na-ogół-początkiem-tego-równania-którego-wynikiem-jest-śmierć
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Ro­zum ludzi początkiem jest wszel­kiej substancji. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur
przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Kto jest bez­wolny i dzi­wi się, poz­na­je swoją niewiedzę. Zdzi­wienie jest początkiem wiedzy. -Arystoteles
kto-jest bez­wolny-i dzi­wi-ę-poz­na­-swoją-niewiedzę-zdzi­wienie jest początkiem-wiedzy
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Chyba najwięcej sensu ma przedostatnia chwila. Jest najprężniejsza. Najwspanialsza. Bo ostatnia, spełnienie jest zarazem początkiem końca. -Anna Jokai
chyba-najwięcej-sensu-przedostatnia-chwila-jest-najprężniejsza-najwspanialsza-bo-ostatnia-spełnienie-jest-zarazem-początkiem-końca
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Początkiem wszechrzeczy są ato­my i próżnia. Wszys­tko in­ne jest tyl­ko mniemaniem. -Demokryt
początkiem-wszechrzeczy-są ato­my-i próżnia-wszys­tko in­ne-jest tyl­ko-mniemaniem
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Śmiech nie jest wcale złym początkiem przyjaźni, a na pewno jej najlepszym zakończeniem. -Oscar Wilde
Śmiech-nie-jest-wcale-złym-początkiem-przyjaź-a-na-pewno-jej-najlepszym-zakończeniem
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem. -Johann Wolfgang Goethe
ten-jest-najszczęśliwszy-z-ludzi-kto-koniec-życia-umie-powiązać-z-jego-początkiem
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Ten jest naj­szczęśliw­szy z ludzi, kto ko­niec życia umie po­wiązać z je­go początkiem. -Johann Wolfgang Goethe
ten-jest naj­szczęśliw­szy-z ludzi-kto-ko­niec-życia-umie-po­wiązać-z ­go-początkiem
Początkiem Każdej Nauki Jest Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki