Poczu­ciem Wyższości Cytaty

Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Niektórzy w objęciach eufo­rii, pod­niece­ni poczu­ciem wyższości- toną w samozachwycie. Cris 09.06.2016r. -Cris


niektórzy-w objęciach-eufo­rii-pod­niece­-poczu­ciem-wyższoś-ą-w samozachwycie-cris-09062016r
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Zak­rzepły fałsz teorii Dar­wi­na, to me­todycznie wciela­ny zabobon by nieustępli­wie rządzić ludźmi w poczu­ciu wyższości. 013  -wdech


zak­rzepły-fałsz-teorii-dar­wi­na-to me­todycznie-wciela­ny-zabobon-by-nieustępli­wie-rządzić-ludźmi-w poczu­ciu-wyższoś-013 
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Ra­dość w sek­re­cie i poczu­cie wyższości spra­wiają człowieko­wi swe­go rodza­ju przyjemność. -Stephen King


ra­dość-w sek­re­cie-i poczu­cie-wyższoś-spra­wiają-człowieko­wi-swe­go-rodza­ju-przyjemność
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: A może to właśnie nadzieja za­bez­pie­cza nas przed poczu­ciem roz­paczy... Isabelle  -Isabelle


a może-to właśnie-nadzieja-za­bez­pie­cza-nas-przed-poczu­ciem-roz­paczy-isabelle 
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Może po pros­tu nie da się mieć w życiu wszys­tkiego. Może tyl­ko te dob­re chwi­le, wy­pełnione czułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć za wszystko?  -Małgorzata Musierowicz


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!!  -AgniM


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Nie ciem­ność złem, a ciem­no­ta przez żyjących z ciemności. -fyrfle


nie-ciem­ność-złem-a ciem­no­-przez-żyjących-z ciemnoś
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Noc jest ciem­na. Pośród ciem­ności no­cy kry­je się wszys­tko, co słabe. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości. -Tomasz Mann


ironia-prawie-zawsze-jest-robieniem-z-niedostatku-oznaki-wyższoś
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Kobiety, które kładą nacisk na równouprawnienie, zrzekają się swojej wyższości. -Krecia Pataczkówna


kobiety-które-kładą-nacisk-na-równouprawnienie-zrzekają-ę-swojej-wyższoś
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Nienawiść: uczucie powstające przy okazji zetknięcia się z objawami wyższości innych. -Ambrose Bierce


nienawiść-uczucie-powstają-przy-okazji-zetknięcia-ę-z-objawami-wyższoś-innych
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Opo­wieść była jak ciem­ność, która ek­splo­duje, ciem­ność, która za­pada po wy­buchu, a jej piękno było jak poświata tlących się węgielków dających tyl­ko ty­le światła, ile trze­ba, aby się zo­rien­to­wać, jak niep­rze­nik­nione ciem­ności pa­nują wokoło. -R » Anne Rice » Wampir Lestat


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Ro­baki śpią. Zi­ma. Na po­wie­rzchni ka­mien­na płyta, otu­lona białym puchem. Do­gory­wające znicze. Ciem­no. Ko­niec świąt. Nie za­pomi­naj­cie o płytach. -LunaAter


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga:


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Cień. Twój każdy ruch naśladuje, w świet­le praw­dy prześladuje. W ciem­ności zni­ka, bo tu­taj on po co? Sko­ro i tak ok­ryła Cię praw­da ciem­ności nocą. -ShantiLady


cień-twój-każdy-ruch-naśladuje-w-świet­-praw­dy-prześladuje-w-ciem­noś-zni­ka-bo ­taj-on po co-sko­ro-i tak-ok­ryła-cię-praw­da
Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym esen­cja her­ba­ty. Kocham.Cicho i lek­ko niczym wiosen­ny wschód Słońca. Choć Ciebie nie ma przy mnie. Poczu­cie obec­ności tak de­likat­ne i niekończące, tak nies­ka­zitel­ne opływa mnie w każdej chwi­li. Skąd i dlacze­go, nie wiem. Czu­je jed­nak, że jest moją naj­większą mocą, której nie od­bie­rze mi żad­na ciem­ność tu­nelu. Od tej chwi­li spełniam marzenia. -Joanna M


Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Cza­sami nie śpi człowiek w no­cy, pat­rzy w ciem­ność pus­ty­mi ocza­mi i myśli: Za coś ty mnie, życie, tak po­kaleczyło? Za co ta ka­ra? Nie znaj­duję od­po­wie­dzi ni w ciem­ności, ni w biały dzień. -Michaił Szołochow