Pod łóżko Cho­wałem Cytaty

Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Pod łóżko cho­wałem swo­je złe wspom­nienia...leżą tam na­dal i są zimne. Często w nieświado­mie w no­cy mo­ja ręką zsu­wa się w ich kierunku. Budzę się wte­dy prze­siąknięty gorącym po­tem rozczarowań. -Yankes


Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka. -Magdalena Samozwaniec


miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Pot­rakto­wałem ją pod­le i wy­garnąłem pros­to w twarz nap­rawdę przyk­re rzeczy, lecz ona i tak pot­ra­fiła zna­leźć ja­kiś powód, żeby mi podzięko­wać. Ta­ka po pros­tu była i chy­ba za to ją niena­widziłem. A może raczej niena­widziłem sa­mego siebie. -Nicholas Sparks


Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna


cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Plaża - największe łóżko świata. -Agnieszka Osiecka


Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: `Gdy brak mi czułości i twoich słod­kich po­całunków cho­wam się pod pie­rzyną bezradności. -bluecaffe


`gdy-brak-mi czułoś-i twoich-słod­kich-po­całunków-cho­wam ę-pod-pie­rzyną-bezradnoś
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd. -Josephine Hart


Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Długo wędro­wałem, za­nim doszedłem do siebie. -Tadeusz Różewicz


długo-wędro­wałem-za­nim-doszedłem-do siebie
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: małymi kro­kami. trze­ba pościelić na no­wo łóżko. a później już tyl­ko według listy. -thrillofit


łymi-kro­kami-trze­ba-pościelić-na no­wo-łóżko-a-później-już-tyl­ko-według-listy
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Złe nawyki są jak wygodne łóżko - łatwo do niego wejść, ale trudno wstać. -Josh Billings


złe-nawyki-są-jak-wygodne-łóżko-łatwo-do-niego-wejść-ale-trudno-wstać
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: pod tą skórą skry­wa się człowiek, może Ty jeszcze o tym nie wiesz to nie zwierzę cho­ciaż, sprawdź zdziczałam przez Ciebie  -książkoholiczka


pod-tą skórą-skry­wa ę-człowiek-może-ty jeszcze-o tym-nie wiesz-to-nie zwierzę-cho­ciaż-sprawdź-zdziczałam-przez-ciebie 
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro


człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Piątek - do pra­cy ka­nap­ka w warzy­wa postne, A przed i po niej łóżko w po­ran­ki i wie­czo­ry rozkoszne. -fyrfle


piątek- do pra­cy-ka­nap­ka-w warzy­wa-postne-a-przed-i po niej-łóżko-w po­ran­ki-i wie­czo­ry-rozkoszne
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit


nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony. -Janusz Leon Wiśniewski


Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Mu­zyka to nap­rawdę moc­ny nar­ko­tyk. Może cię zat­ruć, pod­nieść na duchu lub spra­wić, że roz­cho­rujesz się, nie wiedząc dlaczego. -Adam Neste


mu­zyka-to nap­rawdę-moc­ny-nar­ko­tyk-może ę-zat­ruć-pod­nieść-na duchu-lub-spra­wić-że roz­cho­rujesz-ę-nie wiedząc
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: Dwie rzeczy są w życiu bar­dzo is­totne: dob­re łóżko i wy­god­ne bu­ty. Człowiek jest bo­wiem al­bo w łóżku al­bo w butach. -Marcel Achard


dwie-rzeczy-są w życiu-bar­dzo-is­totne-dob­re-łóżko-i wy­god­ne-bu­ty-człowiek jest bo­wiem-al­bo-w łóżku-al­bo-w butach
Pod łóżko Cho­wałem Cytaty: His­to­ria Mu­zyka Krakowskiego Kra­kow­ski mu­zyk słysząc organy Zas­tygł pod płotem zasłuchany I tak długo by trwał. Lecz wraz ciepło zmarł Za moc­no Cho­pinem rozgrzany. -awatar


his­to­ria-mu­zyka-krakowskiego-kra­kow­ski-mu­zyk-słysząc-organy-zas­tygł-pod-płotem-zasłuchany-i-tak-długo-by trwał-lecz-wraz