Pod­czas Woj­ny Cytaty

Pod­czas Woj­ny Cytaty: Pod­czas woj­ny mil­czą prawa. -Cyceron


pod­czas-woj­ny-mil­czą-prawa
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Pod­czas woj­ny nicze­go nie na­leży lekceważyć. -Neops


pod­czas-woj­ny-nicze­go-nie na­ży-lekceważyć
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Al­bert Ein­stein i Mark Twain pod ko­niec swo­jego życia porzu­cili wiarę w ludzkość, i to po­mimo te­go, że Twaino­wi nie da­ne było oglądać hor­ro­ru I Woj­ny Świato­wej. Woj­na stała się dzi­siaj formą te­lewi­zyj­ne­go prog­ra­mu roz­rywko­wego, a tym, co uczy­niło I Wojnę Światową tak wciągającą były dwa ame­rykańskie wy­nalaz­ki: drut kol­czas­ty i ka­rabin maszynowy. -Kurt Vonnegut


Pod­czas Woj­ny Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot


w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Pod­czas Woj­ny Cytaty: - Byłaś w woj­sku podpułkownikiem? -.....głow­nie pod szeregowcami... -poeta wyklęty


 byłaś-w woj­sku-podpułkownikiem-głow­nie-pod-szeregowcami
Pod­czas Woj­ny Cytaty: My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego. -Józef Piłsudski


Pod­czas Woj­ny Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas – to miejsce na zaparkowanie pod słońcem -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
Pod­czas Woj­ny Cytaty: W czas woj­ny pot­rze­buje­my ko­goś no­wego, ko­mu możemy zaufać, kto pop­ro­wadzi ludzi jak ja­kiś święty. -Tupac Amaru Shakur


w czas-woj­ny-pot­rze­buje­my-ko­goś-no­wego-ko­mu-możemy-zaufać-kto-pop­ro­wadzi-ludzi-jak ja­kiś-święty
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo


na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości. -John Fitzgerald Kennedy


ludzkość-mu­-położyć-kres-woj­nie-bo inaczej-woj­na-położy-kres-ludzkoś
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas. -Herbert George Wells


jeśli-nie za­kończy­my-woj­ny-woj­na-za­kończy-nas
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty. -Bułat Okudżawa


Pod­czas Woj­ny Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder


Pod­czas Woj­ny Cytaty: Wszystkie rzeczy mają swój czas i wszystko przemija pod słońcem. -Eklezjastes


wszystkie-rzeczy-mają-swój-czas-i-wszystko-przemija-pod-słońcem
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago. -Warren Buffett


do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Każdy osioł pot­ra­fi być dob­rym skautem pod­czas pogody. -Robert Baden-Powell


każdy-osioł-pot­ra­fi-być-dob­rym-skautem-pod­czas-pogody
Pod­czas Woj­ny Cytaty: Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy. -Van Kalisz


na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy