Pod­czas Cytaty

Pod­czas Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
Pod­czas Cytaty: Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem; czas – to miejsce na zaparkowanie pod słońcem -Phil Bosmans


czas-to-nie-droga-szybkiego-ruchu-pomiędzy-kołyską-a-grobem-czas-to-miejsce-na-zaparkowanie-pod-słońcem
Pod­czas Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo


na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
Pod­czas Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder


Pod­czas Cytaty: Pod­czas woj­ny mil­czą prawa. -Cyceron


pod­czas-woj­ny-mil­czą-prawa
Pod­czas Cytaty: Pod­czas woj­ny nicze­go nie na­leży lekceważyć. -Neops


pod­czas-woj­ny-nicze­go-nie na­ży-lekceważyć
Pod­czas Cytaty: Wszystkie rzeczy mają swój czas i wszystko przemija pod słońcem. -Eklezjastes


wszystkie-rzeczy-mają-swój-czas-i-wszystko-przemija-pod-słońcem
Pod­czas Cytaty: Pod­czas gdy świat gi­nie z niedo­sytu, ludzkość umiera z nadmiaru. -Papillondenuit


pod­czas-gdy-świat-gi­nie-z niedo­sytu-ludzkość-umiera-z nadmiaru
Pod­czas Cytaty: Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy. -Van Kalisz


na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy
Pod­czas Cytaty: Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago. -Warren Buffett


do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
Pod­czas Cytaty: Każdy osioł pot­ra­fi być dob­rym skautem pod­czas pogody. -Robert Baden-Powell


każdy-osioł-pot­ra­fi-być-dob­rym-skautem-pod­czas-pogody
Pod­czas Cytaty: Tam­te pod­muchy wiat­ru Tam­te szme­ry drzew Ciche pod­ry­gi stru­myka Nie zba­dane miejsca Myśli nieogar­nięte Czas nie prze­byty Szum wiat­ru pod­po­wiada drogę Wśród gwiazd i cienia Księżyca w krwa­wej pełni Nie muszę ot­wierać oczu Pra­wie na śle­po idę Ko­lej­ne chwile Każda sekunda Już czu­je twój od­dech Już słyszę bi­cie twe­go serca Już jes­tem szczęśliwy  -samothnick


Pod­czas Cytaty: Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę. -Logos


niektórzy-lu­bią-po­tykać ę-o włas­ne-no­gi-i krzyczeć-że cały-czas-mają-pod-górkę
Pod­czas Cytaty: Mgłami sku­ty wiatr, pus­ty - pod wes­tchnieniem gwiazd, mil­knąc wtu­la czas. -Vergil


mgłami-sku­ty-wiatr-pus­ty- pod-wes­tchnieniem-gwiazd-mil­knąc-wtu­-czas
Pod­czas Cytaty:


pod­czas-zejścia-na ziemię-by­liśmy-niewidzial­ny­mi-ludźmi-cze­kający­mi-na swoją-ko­lej-~pa­weł-rychlica 
Pod­czas Cytaty: trójkąt sylwetki równoramiennej pod kołem zębatym na podstawie nr 44 za­ciszne kąty oka cięci­wa w tęczówce bełtami się miota pal­czas­te cyrkle niechcący ryją kręgi w mózgowych jej zwojach nie ma już ani jednej stycznej wasza wysokość na co czekasz gdzie two­ja silnia czas zrobić z was iloraz to się równa jed­na ulga i jed­na z(a)łamana prosta dziewczyna  -jatoja


Pod­czas Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Pod­czas Cytaty: Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. -Bolesław Prus


są chwi­-w życiu-ludzkim-pod­czas-których-mil­cze­nie-zastępu­-naj­wznioślej­szą-mowę