Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty

Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: I mi­mo iż wie­działa, że to nie jest baj­ka, a ona nie jest księżniczką to i tak codzien­nie ubierała suk­nie, a jej głowę zdo­biła ko­rona. Nie chciała pod­dać się pres­ji in­nych, chciała być inna. -opuszczona


Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma?  -Malwina Kowszewicz


bo oni-fa­ceci-dzielą ę-tyl­ko-na dwie-ka­tego­rie-a faj­nych-b niefaj­nych-je­go pod-pun­ktem-a nie -jak więc-mam-ga­dać
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Pod­dać się nie­szczęściu, znaczy zdwoić nieszczęście. -Jan Włodak


pod­dać ę-nie­szczęściu-znaczy-zdwoić-nieszczęście
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Ileż ra­zy trze­ba się pod­dać z bra­ku od­wa­gi na ko­lej­ny krok. -Ryder


ileż-ra­zy-trze­ba ę-pod­dać-z bra­ku-od­wa­gi-na ko­lej­ny-krok
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Bo każdy jest czyjąś manią, lecz nie każdy o tym wie. Nasłuchuję kroków, bzdur­nych wyroków... ...Nie. Wal­czę ze sobą, umieram powoli, a Ciebie to jed­nak nie boli. Po­win­nam w końcu pod­dać się...? Nie! Widzę, nie widzisz. Spoj­rze­niem szydzisz. A może jednak... Nie? Kochałam. Zdobyłam. Prawdę odkryłam? Nie... -MistrzyniPióra


Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Tyl­ko ma­li ludzie boją się o pres­tiż, wiel­cy go mają. -Karel Capek


tyl­ko-­li-ludzie-boją ę-o pres­tiż-wiel­cy-go mają
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało. -anna026


Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: By zacho­wać pres­tiż władzy, trze­ba się trzy­mać w bez­pie­cznym od­da­leniu od poddanych. -Antoni Kępiński


by zacho­wać-pres­tiż-władzy-trze­ba ę-trzy­ć-w bez­pie­cznym-od­da­leniu-od poddanych
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt. -Ryder


ile-ra­zy-mam-upa­dać-ile-ra­zy ę-pod­no­ć-by osiągnąć-szczyt
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Po­ciekła ko­lej­na perłowa łza, ut­knęła w kąci­kach si­nych ust. Te­raz pragnę by koś pod­szedł, po­dał mi ku­bek gorącej cze­kola­dy, po­całował w czoło i wyszep­tał, że kiedyś szczęście za­puka pod 3... i tym ra­zem okaże się nieco łaskawsze. -bluecaffe


Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Is­to­ta fi­lozo­fii przy­rody po­lega na tym, by na pod­sta­wie zja­wis­ka ruchu zba­dać siły przy­rody, a na pod­sta­wie tych sił wy­jaśnić in­ne zjawiska. -Isaac Newton


is­to­-fi­lozo­fii-przy­rody-po­lega-na tym-by na pod­sta­wie-zja­wis­ka-ruchu-zba­dać-ły-przy­rody-a na pod­sta­wie-tych-ł
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: pod zwiewną brzozą wi­dać cienie miłości pro­mien­ność serca... -Natuuś


pod-zwiewną-brzozą-wi­dać-cienie-miłoś-pro­mien­ność-serca
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Cza­sami trze­ba się zeszma­cić żeby do­cenić pres­tiż. Na­zywam to zeszma­ceniem kontrolowanym. -daniello


cza­sami-trze­ba ę-zeszma­ć-żeby-do­cenić-pres­tiż-na­zywam to zeszma­ceniem-kontrolowanym
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...?  -Yankes


czy-roz­budzo­ny-ape­tyt-na życie-na­ży-hamować-może-wys­tar­czy-tyl­ko-pod­dać ę-­go-sile 
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Naj­więcej nieosiągal­nych celów znaj­du­je się tuż pod ręką. -Cyprian Czernik


naj­więcej-nieosiągal­nych-celów-znaj­­ ę-ż-pod-ręką
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. -Lew Tołstoj


Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Życie składa się z wielu drob­nych mo­net, a kto je pod­no­si, jest zamożny. -Jean Anouilh


Życie-składa ę-z wielu-drob­nych-mo­net-a kto- pod­no­-jest zamożny
Pod­dać się Pres­ji In­nych Cytaty: Miała dość te­go przytłaczające­go uczu­cia, które nie da­wało jej od­dychać. Pragnęła wyr­wać się.. Uciec z otaczającej ją pus­tki i po­kazać, że pot­ra­fi, że chce, że może. Nie chciała się pod­dać i czuła, że jest w trak­cie zbiera­nia sił, które poz­wolą jej ruszyć do przo­du. Ale ug­rzęzła tak bar­dzo w przeszłości, że każdy krok wy­magał nieludzkiego wy­siłku. Kiedyś by się pod­dała. Kiedyś.Nie teraz. -clarissa