Pod­nieść Cytaty

Pod­nieść Cytaty: Ro­zum może fałsz oczy­wis­ty pod­nieść do god­ności prawdy. -Henryk (Jarosz Bejła) Rzewuski (Jarosz Bejła)


Pod­nieść Cytaty:


pos­­raj­my ę-pod­nieść-tych-którzy-upad­li-~pa­weł-rychlica 
Pod­nieść Cytaty: Chce­my prze­nosić góry, a nie pot­ra­fimy pod­nieść człowieka, który upadł na ko­lana. Z cyk­lu po­wieści


chce­my-prze­nosić-góry-a nie pot­ra­fimy-pod­nieść-człowieka-który-upadł-na ko­lana-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Pod­nieść Cytaty: Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów. -Ryszard Kapuściński


je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów
Pod­nieść Cytaty: Mu­zyka to nap­rawdę moc­ny nar­ko­tyk. Może cię zat­ruć, pod­nieść na duchu lub spra­wić, że roz­cho­rujesz się, nie wiedząc dlaczego. -Adam Neste


mu­zyka-to nap­rawdę-moc­ny-nar­ko­tyk-może ę-zat­ruć-pod­nieść-na duchu-lub-spra­wić-że roz­cho­rujesz-ę-nie wiedząc
Pod­nieść Cytaty: Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się. -Johann Wolfgang Goethe


po­tykając ę-można-zajść-da­leko-nie wol­no-tyl­ko-upaść-i nie pod­nieść-ę
Pod­nieść Cytaty: w duchu upa­dam pod­nosząc powieki choć życie się we mnie tli nic mnie nie pali bo trze­ba czuć żeby od­nieść ja­kieś wrażenie. -bystry.76


w duchu-upa­dam-pod­nosząc-powieki-choć-życie ę-we mnie-tli-nic-mnie-nie pali-bo-trze­ba-czuć-żeby-od­nieść-ja­kieś-wrażenie
Pod­nieść Cytaty: Kiedy upa­dałeś ja po­mogłam Ci się pod­nieść. Mając nadzieję, że sy­tuac­ja kiedyś się od­wróci i to Ty mi pomożesz. Te­raz ja upa­dam, a Ciebie nie ma... -opuszczona


kiedy-upa­dałeś-ja po­mogłam-ci ę-pod­nieść-mając nadzieję-że sy­tuac­ja-kiedyś ę-od­wró-i to ty mi pomożesz-te­raz
Pod­nieść Cytaty: Nieraz po upad­ku chciałabym już się nie pod­nieść, po pros­tu bezwład­nie leżeć... Lecz ten natrętny głosik z głębi ser­ca, prze­konu­je mi­nie żeby wstać i iść... -NightHuntress


Pod­nieść Cytaty: Ludzie którzy nie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­su w życiu, nieus­tannie pat­rzą pod no­gi, aby omi­jać przysłowiowe kłody. Nie zdając so­bie spra­wy, że przyczyną ich po­rażek jest właśnie ciągłe za­pat­rze­nie w dół. -Logos


Pod­nieść Cytaty: Krzyżując dłonie na klat­ce pier­siowej dos­ko­nale wiem, że nic nie jest w porządku. Miej­sce w którym się zna­lazłam i czas, który choć płynie zbyt szyb­ko nie po­zos­ta­wia na skra­ju sa­mot­ności cienia otuchy, ale pragnę pod­nieść zmęczo­ne po­wieki by posłać ciepły uśmiech oso­bie która na niego czeka. 26.01.2015  -Pechowa_


Pod­nieść Cytaty: Zro­biłam wiosen­ne porządki w głowie wyrzu­ciłam wszys­tko co związa­ne było z Tobą... Z tym co ro­biliśmy ra­zem... Te­raz czuję się lżej jak bym zrzu­ciła z siebie 100 kg głaz... Byłeś aż ta­kim ciężarem a ja zas­ta­nawiałam się dlacze­go nie mogę się pod­nieść po upad­ku i pójść da­lej te­raz frunę i nad­ra­biam stra­cony czas :)  _________________________ in­spi­rowa­ne tek­stem ~redundant  -Sipa


Pod­nieść Cytaty: Myśli nieuczesane do fryz­je­ra mam za­nieść ?  -alfree


myśli-nieuczesane-do fryz­­ra-mam-za­nieść- 
Pod­nieść Cytaty: Mu­simy nieść krzyż, za­nim on nas będzie niósł. -Paul Claudel


mu­simy-nieść-krzyż-za­nim-on nas-będzie-ósł
Pod­nieść Cytaty: Musimy nieść krzyż, zanim on nas będzie niósł. -Paul Claudel


musimy-nieść-krzyż-zanim-on-nas-będzie-ósł
Pod­nieść Cytaty: Gdy chodzi o modę, ko­biety go­towe są po­nieść każdą ofiarę. -Stefan Zweig


gdy-chodzi-o modę-ko­biety-go­towe-są po­nieść-każdą-ofiarę
Pod­nieść Cytaty: Móc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat... -opuszczona


móc-zam­knąć-oczy-i prze­nieść ę-w od­legły-świat
Pod­nieść Cytaty: Ciężkim brzemieniem jest prawda, kiedy ją trzeba nieść przed tron książąt. -Montesquieu


ciężkim-brzemieniem-jest-prawda-kiedy-ją-trzeba-nieść-przed-tron-książąt