Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty

Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Niektórzy w objęciach eufo­rii, pod­niece­ni poczu­ciem wyższości- toną w samozachwycie. Cris 09.06.2016r. -Cris


niektórzy-w objęciach-eufo­rii-pod­niece­-poczu­ciem-wyższoś-ą-w samozachwycie-cris-09062016r
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Zak­rzepły fałsz teorii Dar­wi­na, to me­todycznie wciela­ny zabobon by nieustępli­wie rządzić ludźmi w poczu­ciu wyższości. 013  -wdech


zak­rzepły-fałsz-teorii-dar­wi­na-to me­todycznie-wciela­ny-zabobon-by-nieustępli­wie-rządzić-ludźmi-w poczu­ciu-wyższoś-013 
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Ra­dość w sek­re­cie i poczu­cie wyższości spra­wiają człowieko­wi swe­go rodza­ju przyjemność. -Stephen King


ra­dość-w sek­re­cie-i poczu­cie-wyższoś-spra­wiają-człowieko­wi-swe­go-rodza­ju-przyjemność
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: A może to właśnie nadzieja za­bez­pie­cza nas przed poczu­ciem roz­paczy... Isabelle  -Isabelle


a może-to właśnie-nadzieja-za­bez­pie­cza-nas-przed-poczu­ciem-roz­paczy-isabelle 
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Wszys­tkie ar­gu­men­ty na pod­parcie ludzkiej wyższości nie są w sta­nie zap­rzeczyć jed­nej niezap­rzeczal­nej praw­dzie: w cier­pieniu zwierzęta są nam równe. -Peter Singer


wszys­tkie-ar­gu­men­ty-na pod­parcie-ludzkiej-wyższoś-nie są w sta­nie-zap­rzeczyć-jed­nej-niezap­rzeczal­nej-praw­dzie
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Może po pros­tu nie da się mieć w życiu wszys­tkiego. Może tyl­ko te dob­re chwi­le, wy­pełnione czułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć za wszystko?  -Małgorzata Musierowicz


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami. -Robert Karpacz


wys­tar­czy-ob­żyć-po­ziom-myś­nia-aby niektórzy-poczu­li-grunt-pod-nogami
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!!  -AgniM


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: ... ciem­ność się zmienia pod natężeniem światła ... in­spi­rowa­ne ciemnotą  -Cykam


ciem­ność ę-zmienia-pod-natężeniem-światła-in­spi­rowa­ne-ciemnotą 
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: W ko­lejną mag­ne­tyzującą noc od­radzasz się na nowo wchłaniasz pod­niece­nie z powietrza przyoz­do­biona blas­kiem lu­bieżne­go uśmie­chu My niebez­pie­cznie dob­ra­ni na in­tymny dys­tans cho­rob­li­wych zmysłów uwie­dze­ni grą zniewolenia by moc­niej nieob­liczal­nością psychi­ki w rytm ok­lasków spląta­nych ciał wiel­bić szept dzi­kości Twych oczu. ***   -Uciekinierkaa


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Pop­raw włosy, za­ciśnij usta, połóż rękę na mej szyi, no­gami obej­mij ud, do ucha szep­nij kil­ka słów , po­woli zdej­mij ręcznik , pozwól dot­knąć się po piersi, ...od­dech zmien­ny się stał , pod­niece­nie wzras­ta wciąż .. do­tykaj dłonią de­likatną do­tykaj ach do­tykaj .. więcej co­raz więcej .. aż spocą się ręcę ... -rachel1995


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: ośmielo­na zmro­kiem zrzucasz os­tatnie po­zory zahamowań szu­ka­my właści­wych szlaków na ma­pach naszych ciał od kar­ku aż po biodra zliczam wszys­tkie two­je kręgi tak dob­rze wyczuwalne na wyprężonym ciele wil­got­ne spełnienie po­między szyb­ki­mi oddechami ga­si wszys­tkie pożary ra­no niechętnie zmy­wam z siebie za­pach two­je­go pod­niece­nia i tak bar­dzo pragnę znów poczuć two­je uda og­rze­wające mo­je policzki  -PetroBlues


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Nie ciem­ność złem, a ciem­no­ta przez żyjących z ciemności. -fyrfle


nie-ciem­ność-złem-a ciem­no­-przez-żyjących-z ciemnoś
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Noc jest ciem­na. Pośród ciem­ności no­cy kry­je się wszys­tko, co słabe. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości. -Tomasz Mann


ironia-prawie-zawsze-jest-robieniem-z-niedostatku-oznaki-wyższoś
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Kobiety, które kładą nacisk na równouprawnienie, zrzekają się swojej wyższości. -Krecia Pataczkówna


kobiety-które-kładą-nacisk-na-równouprawnienie-zrzekają-ę-swojej-wyższoś
Pod­niece­ni Poczu­ciem Wyższości Cytaty: Nienawiść: uczucie powstające przy okazji zetknięcia się z objawami wyższości innych. -Ambrose Bierce


nienawiść-uczucie-powstają-przy-okazji-zetknięcia-ę-z-objawami-wyższoś-innych