Podziw Cytaty

Podziw Cytaty: Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością. -Victor Marie Hugo


podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
Podziw Cytaty: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. -Albert Camus


w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
Podziw Cytaty: Wielkość rodzi podziw, a rzadko zasługuje, aby ją kochać. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Podziw Cytaty: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę -Albert Camus


w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
Podziw Cytaty: Wszystkie ruiny świata przerażają, tylko greckie budzą podziw. -Dimitrios Kamburoglu


wszystkie-ruiny-świata-przerażają-tylko-greckie-budzą-podziw
Podziw Cytaty: Niejednemu krzyczący podziw jego naśladowców lub wielbicieli więcej szkodzi, niż zazdrość krytyków. -Gotthold Ephraim Lessing


niejednemu-krzyczący-podziw-jego-naśladowców-lub-wielbicieli-więcej-szkodzi-ż-zazdrość-krytyków
Podziw Cytaty: Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła. -Oscar Wilde


jedynym-usprawiedliwieniem-dla-człowieka-który-stwarza-coś-bezużytecznego-jest-wielki-podziw-jego-dzieła
Podziw Cytaty: Wiedząc zbyt mało, by się bać, będąc zbyt młodym, by czuć podziw. -Neil Gaiman


wiedząc-zbyt-ło-by ę-bać-będąc-zbyt-młodym-by czuć-podziw
Podziw Cytaty: Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. -Irysowa


sil­niej­szy-jest ten-kto-zbiera-podziw-ż-ten-co sieje-strach
Podziw Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Podziw Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein


Podziw Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein