Pokój Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pokój Cytaty: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną. -Józef Beck
Pokój Cytaty: Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. -Marta Fox
us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
Pokój Cytaty: Pokój jest niepodzielny. Wojna również. -Harold Wilson
pokój-jest-niepodzielny-wojna-również
Pokój Cytaty: Nie idź z namiętnościami, a znajdziesz pokój. -Tomasz Kempis
nie-idź-z-namiętnościami-a-znajdziesz-pokój
Pokój Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle
go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Pokój Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer
Pokój Cytaty: Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim
pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
Pokój Cytaty: Pokój jest lepszy od najbardziej sprawiedliwej wojny. -Anonim
pokój-jest-lepszy-od-najbardziej-sprawiedliwej-wojny
Pokój Cytaty: Łatwiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois
Łatwiej-jest-głosić-pokój-ż-go-zachować
Pokój Cytaty: Niech człowiek do os­tatniego tchu błaga o pokój. -Talmud
niech-człowiek-do os­tatniego-tchu-błaga-o pokój
Pokój Cytaty: Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze. -Richard Carlson
wdzięczność-i-pokój-serca-idą-z-sobą-w-parze
Pokój Cytaty: Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą. -Martin Luther King
Pokój Cytaty: Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois
Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
Pokój Cytaty: Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową. -Anonim
jak-zachować-pokój-pozostaje-niestety-tajemnicą-wojskową
Pokój Cytaty: Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. -Tytus Liwiusz
lepszy-jest-pewny-pokój-ż-spodziewane-zwycięstwo
Pokój Cytaty: Życie nasze chętnie ofiaru­jemy za pokój na świecie. -Benedykt XVI
Życie-nasze-chętnie-ofiaru­jemy-za pokój-na świecie
Pokój Cytaty: Przywożę wam pokój. - po powrocie z konferencji w Monachium 1938 r. -Arthur Neville Chamberlain
przywożę-wam-pokój-po-powrocie-z-konferencji-w-monachium-1938-r
Pokój Cytaty: Pokój - szczęśliwość, ale wojowanie byt nasz podniebny. -Mikołaj Sęp - Szarzyński
Pokój Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat
jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Pokój Cytaty: Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. -Stefan Wyszyński
pokój-światowy-zaczyna-ę-od-pokoju-naszego-serca
Pokój Cytaty: Prawdziwym polem dla cnót kobiecych to pokój chorego. -Henri Stendhal
prawdziwym-polem-dla-cnót-kobiecych-to-pokój-chorego
Pokój Cytaty: Pokój świato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­go serca. -Stefan Wyszyński
pokój-świato­wy-zaczy­na ę-od po­koju-nasze­go-serca
Pokój Cytaty: Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna. -Cyceron
pokój-nawet-niesprawiedliwy-jest-pożyteczniejszy-ż-najsprawiedliwsza-wojna
Pokój Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz
lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Pokój Cytaty: Pokój jest jak chleb, który - połamany i podzielony - pomnaża się. -Augustyn z Hippony
pokój-jest-jak-chleb-który-połamany-i-podzielony-pomnaża-ę
Pokój Cytaty: Jaki możesz dać pokój innym, skoro sam go nie posiadasz? -Anonim
jaki-możesz-dać-pokój-innym-skoro-sam-go-nie-posiadasz
Pokój Cytaty: Sama broń nie wystarcza, by utrzymać w świecie pokój. Najważniejsi są ludzie. -John Fitzgerald Kennedy
sama-broń-nie-wystarcza-by-utrzymać-w-świecie-pokój-najważniejsi-są-ludzie
Pokój Cytaty: Jak zacho­wać pokój po­zos­ta­je, nies­te­ty, ta­jem­nicą wojskową. -Żarko Petan
jak-zacho­wać-pokój-po­zos­­-nies­te­ty-­jem­nicą-wojskową
Pokój Cytaty: Praw­dzi­wym po­lem dla cnót ko­biecych to pokój chorego. -Stendhal (Henri Beyle)
praw­dzi­wym-po­lem-dla-cnót-ko­biecych-to pokój-chorego
Pokój Cytaty: Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój. -Jan XXIII
jestem-przekonany-ze-chrześcijanie-liczą-ę-tylko-wtedy-gdy-przynoszą-pokój
Pokój Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt
gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Pokój Cytaty: Pokój nosimy jak szatę, która z przodu cerujemy, podczas gdy z tyłu się rozłazi. -Wilhelm Raabe
pokój-nosimy-jak-szatę-która-z-przodu-cerujemy-podczas-gdy-z-tyłu-ę-rozłazi
Pokój Cytaty: Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym. -Tomasz à Kempis
naj­pierw-sam-po­winieneś-trwać-w po­koju-aby ten-pokój-za­nieść-później-innym
Pokój Cytaty: Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełnienia woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie. -Stefan Wyszyński kard
pokój-wewnętrzny-zawsze-rodzi-ę-w-wyniku-wypełnienia-woli-bożej-do-której-mamy-pełne-zaufanie
Pokój Cytaty: Każda nowa wojna jest straszliwsza od poprzedniej. Ale nic straszliwszego niż pokój powtórzony na fałszywych podstawach. -Anna Jokai
każda-nowa-wojna-jest-straszliwsza-od-poprzedniej-ale-nic-straszliwszego-ż-pokój-powtórzony-na-fałszywych-podstawach