Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty

Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Za­sada według której działa skauting jest to, że bie­rze się pod uwagę po­mysły chłop­ca, je­go zain­te­reso­wania i za­miast uczyć, skłania się do sa­mowycho­wania. To nie jest ofiaro­wane ub­ra­nie, które się wdziewa na nie­dzielę. Jest ona is­totną częścią cha­rak­te­ru i roz­wo­ju duszy, nie zaś po­kos­tem który się nakłada. Re­ligia - to spra­wa oso­bowości, wewnętrzne­go prze­kona­nia wiary, a nie nauczania. -Robert Baden-Powell


Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Do zdys­tanso­wania się pot­rze­ba czasu  -daniello


do zdys­tanso­wania ę-pot­rze­ba-czasu 
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Spra­wied­li­wość jest to stała i niezłom­na wo­la od­da­wania każde­mu te­go, co mu się należy. -Ulpian


spra­wied­li­wość-jest to stała-i niezłom­na-wo­-od­da­wania-każde­mu-te­go-co mu ę-należy
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Naj­ważniej­sza jest umiejętność zdys­tanso­wania się do życia  -daniello


naj­ważniej­sza-jest umiejętność-zdys­tanso­wania ę-do życia 
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Sub­telność to sztu­ka mówienia te­go, co ci się po­doba i wy­cofy­wania w porę, za­nim twój rozmówca zrozumie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


sub­telność-to sztu­ka-mówienia-te­go-co  ę-po­doba-i wy­cofy­wania-w porę-za­nim-twój-rozmówca-zrozumie
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Kto kocha, pa­nuje bez ucieka­nia się do gwałtu i służy bez sta­wania się niewolnikiem. -Zenta Maurina Raudive


kto-kocha-pa­nuje-bez-ucieka­nia ę-do gwał-i służy-bez-sta­wania ę-niewolnikiem
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... -Marcin Kossek


o is­to­cie-wycho­wania-nie- pew­noś-kto-od ko­go-więcej ę-uczy- dziec­ko-od do­rosłego-czy-do­rosły-od dziecka
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci. -Antoni Kępiński


nie-wiado­mo-kiedy-u człowieka-pro­-doj­rze­wania ę-kończy-są ­cy-co twier­dzą-że do­piero-z chwilą-śmierci
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się. -Antoni Kępiński


pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd. -Sosai Masutatsu Oyama


jeśli-nie po­konasz-swo­jej-ten­den­cji-do pod­da­wania ę-zbyt-szyb­ko-two­-życie-będzie-pro­wadzić-donikąd
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Fi­lozo­fia przychodzi zaw­sze za późno. Ja­ko myśl o świecie po­jawia się ona do­piero wte­dy, gdy rzeczy­wis­tość za­kończyła już swój pro­ces kształto­wania i stała się czymś gotowym. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Za wszys­tko czym dziś jestem bez ról, cho­wania się, życia led­wie gestem. Pat­rzy na mnie mi­lion oczu i one nie widzą te­go co ty. -rzekoma ona


za wszys­tko-czym-dziś-jestem-bez-ról-cho­wania-ę-życia-led­wie-gestem-pat­rzy-na mnie-mi­lion-oczu-i-one-nie widzą-te­go-co ty
Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Bez miłości nie ma wycho­wania – jest tresura. -Maria Łopatkowa


Posługi­wania się Sztućca­mi Cytaty: Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller


umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż