Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty

Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree


spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Boże! Proszę, daj mi siłę, abym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie mogę; od­wagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym pot­ra­fił odróżnić jed­no od drugiego. -Reinhold Niebuhr


Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Łatwiej zmienić ustrój, trudniej - odmienić człowieka! -Stefan Wyszyński kard


Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Łatwiej zmienić ustrój, trudniej - odmienić człowieka. -Stefan Wyszyński kard


Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych... -anja


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit


ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Łat­wiej zmienić us­trój, trud­niej od­mienić człowieka. -Stefan Wyszyński


Łat­wiej-zmienić-us­trój-trud­niej-od­mienić-człowieka
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie  -Niepozorny


Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka. -Krzysztof Mętrak


nic-ę-nie-da-zmienić-statystycznie-wypada-jedna-śmierć-na-jednego-człowieka
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmienić samego siebie. -Aldous Huxley


chciałem-zmienić-świat-doszedłem-jednak-do-wniosku-że-mogę-jedynie-zmienić-samego-siebie
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Słowa można zmienić, ta­len­tu zmienić się nie da. -Wang Czung


słowa-można-zmienić-­len­-zmienić ę-nie da
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Czy kocham Cię, bo Cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję Cię, bo Cię kocham?? Czy to ja próbuję sa­ma siebie okłamać?  -Gold Fishy


czy-kocham-cię-bo cię-pot­rze­buję-może-zmienić ę-w pot­rze­buję-cię-bo cię-kocham-czy-to ja próbuję-­-siebie-okłamać 
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Nic nie da się zmienić; sta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka. -Krzysztof Mętrak


nic-nie da ę-zmienić-sta­tys­tycznie-wy­pada-jed­na-śmierć-na jed­ne­go-człowieka
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych. -Anonim


rozważ-jak-trudno-jest-zmienić-siebie-a-zrozumiesz-jak-znikome-masz-szanse-zmienić-innych
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Chciałbym coś zmienić, ale jak mam zmienić, sko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni - niczym niewzruszeni. -szajbuss


chciałbym-coś-zmienić-ale-jak mam-zmienić-sko­ro-gdy-mówię-to ludzi-są jak ster­-ka­mieni- niczym-niewzruszeni
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką. -qches


Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Wpraw­dzie nie można zmienić przeszłości, ale można zmienić wspomnienia. -Janusz Leon Wiśniewski


wpraw­dzie-nie można-zmienić-przeszłoś-ale-można-zmienić-wspomnienia
Pot­ra­fi Zmienić Człowieka Cytaty: Nie ma chy­ba człowieka, który by nie chciał być cza­sem kimś in­nym, zmienić swo­jej ro­li w życiu, uciec od te­go, co jest. -Antoni Kępiński


nie- chy­ba-człowieka-który-by nie chciał-być-cza­sem-kimś-in­nym-zmienić-swo­jej-ro­li-w życiu-uciec-od te­go-co jest