Poz­na­jemy W biedzie Cytaty

Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop


praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz


po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy. -aforystokrata


war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty:


Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt


w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Niektórych ludzi poz­na­jemy tyl­ko po to,aby dos­trzec ile znaczy dla Nas ktoś inny. -respirer


niektórych-ludzi-poz­na­jemy-tyl­ko-po toaby-­trzec-ile-znaczy-dla-nas-ktoś-inny
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Ob­cując z kręgiem ludzi po­dob­nych nam, poz­na­jemy wciąż to sa­mo nasze od­bi­cie; to tak, jak­byśmy żyli wśród luster. -Zygmunt Karol Mysłakowski


ob­cując-z kręgiem-ludzi-po­dob­nych-nam-poz­na­jemy-wciąż-to ­mo-nasze-od­bi­cie-to tak-jak­byśmy-żyli-wśród-luster
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Poz­na­jemy ko­goś - biała kartka... Zaczy­namy pisać. Szko­da, że nasza już jest pop­la­miona i nie ma miej­sca na więcej. -Majka_Majdan


poz­na­jemy-ko­goś- biała-kartka-zaczy­namy-pisać-szko­da-że nasza-już-jest pop­­miona-i nie  miej­sca-na więcej
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Tyl­ko w zbioro­wości poz­na­jemy na­turę: tyl­ko zbioro­wo przeżywa­my praw­dzi­we człowieczeństwo. -Johann Wolfgang Goethe


tyl­ko-w zbioro­woś-poz­na­jemy-na­turę-tyl­ko-zbioro­wo-przeżywa­my-praw­dzi­we-człowieczeństwo
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. -Anonim


prawdziwych-przyjaciół-poznaje-ę-w-biedzie
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie. -Anonim


do-powyższego-niestety-to-samo-można-powiedzieć-o-biedzie
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie niż w dostatku. -Luc De Vauvenargues


nieprawda-jakoby-ludzie-byli-lepsi-w-biedzie-ż-w-dostatku
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Śmierć w każdej chwi­li, oto je­dyna dro­ga, która zaw­sze stoi przed na­mi ot­wo­rem. I wy­biera­my ją w końcu wbrew sa­mym so­bie. Al­bo re­zyg­nu­jemy i de­cydu­jemy się na nią świadomie. -Philip Kindred Dick


Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Nie czu­jemy się kocha­ni, dopóki choć jed­na oso­ba na ziemi nas nie poz­na dogłębnie. Ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy nap­rawdę, a nie ta­kimi ja­kimi chcieli­byśmy być. -Katarzyna Grochola


Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei. -Alfons Allais


dobrą-stroną-życia-w-biedzie-jest-to-że-nie-trzeba-ę-bać-złodziei
Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć. -Mahatma Gandhi


moja-religia-uczy-mnie-że-w-biedzie-której-nie-można-zaradzić-trzeba-ę-modlić-i-pość