Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty

Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać. -Amadeo Modigliani


ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian


Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz


Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Lep­szy los niepew­ny jak ba­bie la­to niż pew­ny jak szubiennica. -Piotr Szreniawski


lep­szy-los-niepew­ny-jak ba­bie-­to-ż-pew­ny-jak szubiennica
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Nadzieje uczo­nych są pew­niej­sze niż bo­gac­twa nieuków. -Demokryt


nadzieje-uczo­nych-są pew­niej­sze-ż-bo­gac­twa-nieuków
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Poz­bierać jest się dziesięć ra­zy trud­niej, niż rozsypać. -C » Suzanne Collins » Kosogłos


Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia


uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty:


Świat-jest jak pe­rełka-gwiazd-na niebie-poz­naw­szy- poz­na­my-też-siebie-~pa­weł-rychlica 
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. -Irysowa


sil­niej­szy-jest ten-kto-zbiera-podziw-ż-ten-co sieje-strach
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Seks i miłość są jak brat i sios­tra - w pew­nym mo­men­cie się rozchodzą. -Andrzej Klawitter


seks-i miłość-są jak brat-i sios­tra- w pew­nym-mo­men­cie ę-rozchodzą
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia!  -Mała Mi


Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Nie poz­naw­szy siebie, nie prze­raziw­szy się sobą - zap­rawdę, nig­dy z piekła sam nie wyjdziesz. -Edward Stachura


nie-poz­naw­szy-siebie-nie prze­raziw­szy ę-sobą- zap­rawdę-nig­dy-z piekła-sam-nie wyjdziesz
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa. -Henry Louis Mencken


idealis­- to człowiek-który-zauważyw­szy-że róża-pachnie-ład­niej-od ka­pus­ty-wnios­ku­-stąd-że będzie-z niej-także-lep­sza
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Roz­myślaj nad życiem nocą, po­nieważ w no­cy umysł ludzki staję się lot­niej­szy, bar­dziej ot­warty, niż za dnia. Sku­pia się na rzeczach ważnych. -Mateusz Piecki Schizoidalny


roz­myślaj-nad-życiem-nocą-po­nieważ-w no­cy-umysł-ludzki-staję ę-lot­niej­szy-bar­dziej-ot­warty-ż-za dnia-sku­pia ę
Poz­na­nia Pew­niej­szy I głębszy Niż Seks Cytaty: Początkowo seks stanowi egzaltację miłości, potem stapia się z nią w jedno. -Cyril Collard


początkowo-seks-stanowi-egzaltację-miłoś-potem-stapia-ę-z-ą-w-jedno