Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty

Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły. -karaczan19


poz­nałem-od­po­wie­dzi-na py­tania-i te od­po­wie­dzi-mnie-zabiły
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty:


Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty:


z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań. -Ryder


są py­tania-bez-od­po­wie­dzi-na­tomiast-nie  od­po­wie­dzi-bez-pytań
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata


jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty:


co-po mnie-zos­­nie-jak już-zniknę-z pla­nety-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania-na które-nie znam-od­po­wie­dzi- 
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: `My złe? Że ni­by zaw­sze nasza wina? To my kombinujemy? Ut­rudniamy życie? A te­raz po­parzcie na siebie i prze­myślcie od­po­wie­dzi na te py­tania jeszcze raz. -bluecaffe


`my-złe-Że-­by-zaw­sze-nasza-wina-to-my kombinujemy-ut­rudniamy-życie-a-te­raz-po­parzcie-na siebie-i prze­myślcie-od­po­wie­dzi
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: `Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń. -bluecaffe


`często-na nur­tują-nas-py­tania-szu­kamy-od­po­wie­dzi-w in­terne­cie-wśród-zna­jomych-rodzi­ny-a tak-nap­rawdę-cza­sami-­piej
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca. -Jarosław Iwaszkiewicz


Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Kiedy już mi się zdało, że re­gułę jakąś poz­nałem, oka­zywała się tyl­ko zbiegiem wyjątków. -Wojciech Kuczok


kiedy-już-mi ę-zdało-że re­gułę-jakąś-poz­nałem-oka­zywała ę-tyl­ko-zbiegiem-wyjątków
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: By praw­dzi­wie poz­nać smak życia, mu­sisz skoszto­wać go w każdym punkcie. -bloodymery


by praw­dzi­wie-poz­nać-smak-życia-mu­sisz-skoszto­wać-go w każdym-punkcie
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty:


cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz


po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść. -Ignacy Karpowicz


Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: — Prze­bacz waćpan niez­grab­ność! — mówił kat łot­ro­wi — Pier­wszy raz dzi­siaj wie­szam, jes­tem no­wym katem. — Proszę się nie żeno­wać — łotr grzecznie od­po­wié — Pier­wszy raz mnie wie­szają, nie poz­nam się na tem! Alek­sander Fredro   -Uriel


Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: już nie liczę gwiazd noc ziębi je i kruszy gdy znów śnisz mi się bezsenny bezpowrotny czuję i słyszę jak mi ser­ce uderza bezżałobnie posłuszne w boleściach poz­nałem go­rycz łez nie znając sma­ku szczęścia  -Adnachiel


Poz­nałem Od­po­wie­dzi Na py­tania Cytaty: Ga­leonem za­gubiłem się na środ­ku oceanu, i do­padł mnie sztorm, i por­wały mnie fa­le, i poz­nałem gniew na­tury, i dry­fując zna­lazłem. Zna­lazłem szczęście i spokój w os­tatniej des­ce ratunku. -MyArczi