Próg Dojrzałości I Cytaty

Próg Dojrzałości I Cytaty: Czułość rodzi się w chwili, gdy człowiek zostaje wyrzucony na próg dojrzałości i poniewczasie zaczyna uświadamiać sobie zalety dzieciństwa, z których jako dziecko nie zdawał sobie sprawy. -Milan Kundera


czułość-rodzi-ę-w-chwili-gdy-człowiek-zostaje-wyrzucony-na-próg-dojrzałoś-i-poniewczasie-zaczyna-uświadamiać-sobie-zalety-dzieciństwa-z
Próg Dojrzałości I Cytaty: Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację. -Steven Weinberg


jeśli-cieś-bu­dują-do­my-w po­dob­ny-sposób-jak prog­ra­miś-tworzą-prog­ra­my-to pier­wszy-dzięcioł-który-nad­­-zniszczy-całą
Próg Dojrzałości I Cytaty: Nie ma ta­kiego języ­ka prog­ra­mowa­nia, nieważne jak bar­dzo byłby uporządko­wany, który uchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złych programów. -L. Flon


nie- ­kiego-języ­ka-prog­ra­mowa­nia-nieważne-jak bar­dzo-byłby-uporządko­wany-który-uchro­-prog­ra­mistów-od pi­sania-złych
Próg Dojrzałości I Cytaty: Pros­to­ta jest owo­cem dojrzałości. -Friedrich von Schiller


Próg Dojrzałości I Cytaty: Nie każdy pot­ra­fi kochać - to wy­maga dojrzałości. -Aleksander Minkowski


nie-każdy-pot­ra­fi-kochać- to wy­maga-dojrzałoś
Próg Dojrzałości I Cytaty: Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości. -Paul Tillich


Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
Próg Dojrzałości I Cytaty: Jak uchwycić moment dzielący młodość od dojrzałości, skoro czyny nasze są tak niepoprawne. -Anna Krzyżanowska


jak-uchwycić-moment-dzielący-młodość-od-dojrzałoś-skoro-czyny-nasze-są-tak-niepoprawne
Próg Dojrzałości I Cytaty: Naj­częściej po­tyka­my się o próg możliwości. -Robert Karpacz


naj­częściej-po­tyka­my ę-o próg-możliwoś
Próg Dojrzałości I Cytaty: Prog­no­zy są bar­dzo trud­ne, szczególnie w od­niesieniu do przyszłości. -Woody Allen


prog­no­zy-są bar­dzo-trud­ne-szczególnie-w od­niesieniu-do przyszłoś
Próg Dojrzałości I Cytaty: Na próg każdej epoki wyrzucane są śmieci epok poprzednich. -Zbigniew Waydyk


na-próg-każdej-epoki-wyrzucane-są-śmieci-epok-poprzednich
Próg Dojrzałości I Cytaty: Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, szkoły - świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia - najczęściej - tytuł zdolnego robigrosza. -Aleksander Świętochowski


Próg Dojrzałości I Cytaty: W życiu może nas spotkać wiele klęsk i niepowodzeń, ale tylko jedna prawdziwa tragedia: przejście z dzieciństwa do starości bez osiągnięcia dojrzałości. -Sydney Harris


w-życiu-może-nas-spotkać-wiele-klęsk-i-niepowodzeń-ale-tylko-jedna-prawdziwa-tragedia-przejście-z-dzieciństwa-do-staroś-bez-osiągnięcia
Próg Dojrzałości I Cytaty: Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień. -Józef Weyssenhoff


istota-którą-ę-kocha-w-pierwszych-latach-męskiej-dojrzałoś-nie-jest-osobą-jest-wcieleniem-pragnień
Próg Dojrzałości I Cytaty: Nie krytykuj śniegu na dachu sąsiada, póki próg twojego domu pozostaje brudny. -Konfucjusz


nie-krytykuj-śniegu-na-dachu-sąsiada-póki-próg-twojego-domu-pozostaje-brudny
Próg Dojrzałości I Cytaty: Je­dyny pożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­lega na tym, że na ich tle dob­rze wy­padają wróżbici. -Warren Buffett


je­dyny-pożytek-z prog­nostyków-giełdo­wych-po­lega-na tym-że na ich-tle-dob­rze-wy­padają-wróżbici
Próg Dojrzałości I Cytaty: Dziś rzeczy­wistą głową rodzi­ny jest ten, kto de­cydu­je, na ja­ki prog­ram nas­ta­wić telewizor. -Peter Sellers


dziś-rzeczy­wistą-głową-rodzi­ny-jest ten-kto-de­cydu­-na ja­ki-prog­ram-nas­­wić-telewizor
Próg Dojrzałości I Cytaty: Czas wolny jest warunkiem wewnętrznej dojrzałości, rozwoju, wzajemnego oddziaływania na siebie, słowem wypełnionego życia. Najwyższą miarę swobody znają wysoko cywilizowani ludzie oraz ptaki. -Zenta Maurina


Próg Dojrzałości I Cytaty: Miłość to nie jest całko­wite od­da­nie się i pod­prządko­wanie, miłość wy­maga dojrzałości  -Autor nieznany


miłość-to nie jest całko­wite-od­da­nie ę-i pod­prządko­wanie-miłość-wy­maga-dojrzałoś