Pra­wem Na­tury Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Pra­wem Na­tury Cytaty: Oby naj­wyższym pra­wem było dob­ro narodu!  -Cyceron
oby-naj­wyższym-pra­wem-było-dob­ro-narodu 
Pra­wem Na­tury Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus
skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Pra­wem Na­tury Cytaty: Człowiek mu­si uz­nać pra­wa na­tury czy in­nych ludzi, gdyż inaczej roz­bi­je się dziś al­bo jutro... -Bolesław Prus
człowiek-mu­-uz­nać-pra­wa-na­tury-czy-in­nych-ludzi-gdyż-inaczej-roz­bi­ ę-dziś-al­bo-jutro
Pra­wem Na­tury Cytaty: Wiemy, że pra­wa na­tury, a przy­naj­mniej większość z nich, są wszędzie ta­kie sa­me. W całym otaczającym nas Wszechświecie. -Carl Sagan
wiemy-że pra­wa-na­tury-a przy­naj­mniej-większość-z nich-są wszędzie-­kie-­me-w całym-otaczającym-nas-wszechświecie
Pra­wem Na­tury Cytaty: Ogarnęła mnie miłość, która jest na­miętnością i kos­micznym pra­wem, al­bo­wiem ciężkość ciał jest miłością na­turalną. I przez ową na­miętność zos­tałem na­tural­nie uwiedziony. -Umberto Eco
Pra­wem Na­tury Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Pra­wem Na­tury Cytaty: Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą. -John Stuart Mill
Pra­wem Na­tury Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Pra­wem Na­tury Cytaty: pan mądra­la py­ta no­wego pra­cow­ni­ka : - czy w pop­rzed­niej pra­cy spot­kało pa­na coś straszne­go ? - nie, a dlacze­go pan py­ta ? - bo zauważyłem, że pan się strasznie pra­cy boi ... -lovely-girl
Pra­wem Na­tury Cytaty: Des­po­tyzm - wszys­cy mają pra­wo żyć, lecz je­den ma pra­wo zabijać. Ko­munizm - wszys­cy są równi, ale są i równiejsi. De­mok­racja - każdy ma pra­wo wy­boru, choć wte­dy właśnie każdy znaczy nikt. -Papillondenuit
Pra­wem Na­tury Cytaty: Jak mam się us­trzec Błędów swoich spoj­rzeń I kon­sekwen­cji Nieuda­nych wzma­gań Gdy pragnę szki­cu ust Pra­wem skazanych Gdy spoglądam w prze­paść I nie dos­trze­gam gra­nic Czer­wień zachodów słońca Za­mykasz w drob­ne dłonie Spoj­rze­niem płoszysz spokój Które­go bar­dzo bro­nię Choć to niezrozumiałe Wy­daje się i piękne Dzi­siaj to pożąda­nie Owiewa twą sukienkę. -JaiTy
Pra­wem Na­tury Cytaty: Czy nig­dy nie zas­ta­nawiał się pan nad tym, dlacze­go chmu­ry i drze­wa, złotog­niade je­sienią, bu­re zimą, ten pejzaż dek­li­nowa­ny przez po­ry ro­ku, dlacze­go wszys­tko wa­li w nas pięknem jak młotem, ja­kim pra­wem tak się dzieje? Prze­cież po­win­niśmy być czar­nym prochem międzyg­wiez­dnym, strzępa­mi mgławi­cy Psów Gończych, prze­cież normą jest hucze­nie gwiazd, po­top me­teorów, próżnia, ciem­ność, śmierć... -Stanisław Lem
Pra­wem Na­tury Cytaty: Obrączka ślub­na jest pier­wszym og­ni­wem łańcucha. -Żarko Petan
obrączka-ślub­na-jest pier­wszym-og­­wem-łańcucha
Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życia. -Magdalena Samozwaniec
pier­wszym-ob­ja­wem-starze­nia ę-jest miłość-do życia
Pra­wem Na­tury Cytaty: Przy­jaźń jest drze­wem, pod którym możemy się schronić. -Samuel Taylor Coleridge
przy­jaźń-jest drze­wem-pod-którym możemy ę-schronić
Pra­wem Na­tury Cytaty: Tam, gdzie książki palą, nieba­wem także ludzi pa­lić będą. -Heinrich Heine
tam-gdzie-książki-palą-nieba­wem-także-ludzi-pa­lić-będą
Pra­wem Na­tury Cytaty: Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. -Tim Guénard
Pra­wem Na­tury Cytaty: Człowiek – is­to­ta z na­tury schizofreniczna. -Gold Fishy
człowiek- is­to­-z na­tury-schizofreniczna
Pra­wem Na­tury Cytaty: W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
w na­turze-ludzkiej-ży-że od­poczy­nek-po jed­nej-pra­cy-znaj­­jemy-tyl­ko-w pra­cy-innej
Pra­wem Na­tury Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski
pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Pra­wem Na­tury Cytaty: Język praw­dy jest z na­tury prosty. -Eurypides
język-praw­dy-jest z na­tury-prosty
Pra­wem Na­tury Cytaty: Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Pra­wem Na­tury Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Pra­wem Na­tury Cytaty: Kon­fi­tury z za­kaza­nych owoców - to do­piero przysmak. -Jan Czarny
kon­fi­tury-z za­kaza­nych-owoców- to do­piero-przysmak
Pra­wem Na­tury Cytaty: Cha­rak­te­ry z na­tury złe nie zmieniają się. -Menander
cha­rak­te­ry-z na­tury-złe-nie zmieniają-ę
Pra­wem Na­tury Cytaty: Człowiek jest ta­kim drze­wem, które czu­je w so­bie dob­ro i dla­tego nie chce złych owoców rodzić. -Józef Stanisław Tischner
człowiek-jest ­kim-drze­wem-które-czu­-w so­bie-dob­ro-i dla­tego-nie chce-złych-owoców-rodzić
Pra­wem Na­tury Cytaty: Ner­vus bel­li pecunia. Pieniądz jest ner­wem wojny. -Cyceron
ner­vus-bel­li-pecunia-pieniądz-jest ner­wem-wojny
Pra­wem Na­tury Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja
naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Pra­wem Na­tury Cytaty: Piekło li­tera­tury wyb­ru­kowa­ne jest szlachet­ny­mi intencjami. -André Gide
piekło-li­tera­tury-wyb­ru­kowa­ne-jest szlachet­ny­mi-intencjami
Pra­wem Na­tury Cytaty: Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży. -~~Lotta
człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
Pra­wem Na­tury Cytaty: We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. -Jean-Paul Sartre
we­soła-myśl-jest niczym-wios­na-ot­wiera pąki-na­tury-ludzkiej
Pra­wem Na­tury Cytaty: Ludzkość jest drze­wem, a ludzie są liśćmi. Drze­wo trwa i rośnie, cho­ciaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest drze­wem-a ludzie-są liśćmi-drze­wo trwa-i rośnie-cho­ciaż-liście-opadają
Pra­wem Na­tury Cytaty: Miłość to tyl­ko brud­ny trik na­tury, by zag­wa­ran­to­wać is­tnienie ludzkości. -William Somerset Maugham
miłość-to tyl­ko-brud­ny-trik-na­tury-by zag­wa­ran­to­wać-is­tnienie-ludzkoś
Pra­wem Na­tury Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud
roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia