Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty

Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia


tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną. -Stanisław Dygat


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Ból sa­mot­ności... jest nie z te­go świata. -Masashi Kishimoto


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru. -Stendhal (Henri Beyle)


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Bez przy­jaciela, w sa­mot­ności i dusza ludzka bezgłośnie umiera... -Devin


bez-przy­jaciela-w ­­noś-i dusza-ludzka-bezgłośnie-umiera
Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje. -Matołek


Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Nieobec­ność świadków nasze­go życia. Oto naj­większa sa­mot­ności trwoga…  -Papillondenuit


nieobec­ność-świadków-nasze­go-życia-oto-naj­większa-­­noś-trwoga 
Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ... -Cykam


wyt­rwałość-to naj­ważniej­sza-z cnót-którą-znaj­dziesz-w ­­noś
Pra­wo Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Nasze sa­mot­ności spot­kały się jak pta­ki w lo­cie i za­raz pof­runą w swoich kierunkach. -Jan Grzegorczyk


nasze-­­noś-spot­kały ę-jak pta­ki-w lo­cie-i za­raz-pof­runą-w swoich-kierunkach