Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty

Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca. -Stanisław Czosnowski


nie-uga­sisz-prag­nienia-ducha-mądrośą-udo­joną-z mędrca
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych. -Papillondenuit


Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Miłość przykładem prag­nienia - wy­kończy nas jej brak. -Wizz


miłość-przykładem-prag­nienia- wy­kończy-nas-jej-brak
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Wyczekiwane prag­nienia spełniają się. Niespodziewanie. Krys­ty­na Sz. 22.05.2015r. insp. -krysta


wyczekiwane-prag­nienia-spełniają-ę-niespodziewanie-krys­ty­na-sz-22052015r-insp
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Wier­sz jest spełnioną miłością prag­nienia, które po­zos­ta­je pragnieniem. -René Char


wier­sz-jest spełnioną-miłośą-prag­nienia-które-po­zos­­-pragnieniem
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Nasze prag­nienia zaw­sze się modlą, choćby war­gi milczały. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Gdy cier­pi­my poz­najmy sa­mych siebie, swo­je prag­nienia i obawy... -stokrotka123


gdy-cier­pi­my-poz­najmy-­mych-siebie-swo­-prag­nienia-i obawy
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Jeśli zry­wając kwiaty, nie masz prag­nienia ob­darzyć ni­mi ko­goś, le­piej przejdź mimo. -Michel Quoist


jeśli-zry­wając-kwiaty-nie masz-prag­nienia-ob­darzyć-­mi-ko­goś-­piej-przejdź-mimo
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię... -Wedrowiec


Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: człowiek nie wielbłąd na­pić się musi te­go prag­nienia wo­da nie zdusi  -poeta wyklęty


człowiek-nie wielbłąd-na­pić ę-musi-te­go-prag­nienia-wo­da-nie zdusi 
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. -szantiil


Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Słuchaj siebie sa­mej. Ser­cem roz­poznasz swo­je prag­nienia. Nie możesz postąpić źle, jeśli pójdziesz za tym głosem. -Danielle Steel


słuchaj-siebie-­mej-ser­cem roz­poznasz-swo­-prag­nienia-nie możesz-postąpić-ź-śli-pójdziesz-za tym-głosem
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby is­tnieć bez ofiary, bez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­nia wszystkiego?  -Ludwig van Beethoven


czyż-nasza-miłość-mogłaby-is­tnieć-bez-ofiary-bez-re­zyg­nacji-z prag­nienia-po­siada­nia-wszystkiego 
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Spłoszo­ne od­dechy namiętności za­nurzo­ne w dłoniach do­tykiem podsycane skraw­kiem ust zbudza na­gie marzenia w ak­sa­micie ciał ut­ka­ne prag­nienia miłości 1.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują. -Baruch Spinoza


ludzka-wol­ność-ludzi-po­lega-za­led­wie-na tym-że człowiek-zna-swo­-prag­nienia-nie zna-na­tomiast-przyczyn-które- wywołują
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Nie zaw­sze nasze prag­nienia stają się fak­tem spełnionym - gorzej, gdy żyjąc w prze­sycie, ciągle chce­my więcej i więcej... -blacksun


nie-zaw­sze-nasze-prag­nienia-stają ę-fak­tem-spełnionym- gorzej-gdy-żyjąc-w prze­sycie-ągle-chce­my-więcej-i więcej
Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: Po­rażka. Pełna świado­mość upadku. Jak nie można uciec od swoich wspom­nień, tak nie da się uciec od bólu rodziny. Mar­twi­ca duszy pow­sta­je bar­dzo szyb­ko. U jed­nych z dnia na dzień, u jed­nych w ułam­ku se­kun­dy, u in­nych ona po pros­tu jest. Nic nie zastąpi, uleczy niechęci do życia. W su­mie już na­wet te­go nie prag­niemy. Bo czym są prag­nienia w ob­liczu odrazy. -VnK


Prag­nienia Ducha Mądrością Cytaty: `Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia. -bluecaffe


`wszys­tkie-mo­-łzy-noszą-two­-imię-a wszys­tkie-prag­nienia-cze­kają-spełnienia