Praopo­wiada­nia Cytaty

Praopo­wiada­nia Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Praopo­wiada­nia Cytaty: Gol­dsmith po­wiada, że kiedy piękną ko­bietę ogar­nia obłęd, nie po­zos­ta­je jej nic in­ne­go jak tyl­ko um­rzeć; a kiedy zaczy­na sta­wać się przyjść dla otocze­nia, jest to również wyjście god­ne po­lece­nia, za­biera bo­wiem wszel­kie ujem­ne sądy. -Jane Austen


Praopo­wiada­nia Cytaty: W pod­su­mowa­niu opo­wiada­nia o prob­le­mach po­win­no być zdanie, że ta­kie jest życie. -PróbujPatrzećKolorowo


w pod­su­mowa­niu-opo­wiada­nia-o prob­­mach-po­win­no-być-zdanie-że-­kie-jest życie
Praopo­wiada­nia Cytaty: Nie którzy ludzie os­karżają Bo­ga o to , że nie od­po­wiada im na ich wołanie .Ale to nie praw­da, on od­po­wiada , lecz nie każdy pot­ra­fi go słuchać . -nasia


nie-którzy-ludzie-os­karżają-bo­ga-o to  że nie od­po­wiada-im na ich-wołanie-ale-to nie praw­da-on od­po­wiada- lecz
Praopo­wiada­nia Cytaty: Nie chce­my ta­kiego społeczeństwa, w którym państwo od­po­wiada za wszys­tko, a nikt nie od­po­wiada za państwo. -Margaret Thatcher


nie-chce­my-­kiego-społeczeństwa-w którym państwo-od­po­wiada-za wszys­tko-a nikt-nie od­po­wiada-za państwo
Praopo­wiada­nia Cytaty: Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona:


Praopo­wiada­nia Cytaty: Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż 


Praopo­wiada­nia Cytaty: Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji. -Stanisław Dygat


Praopo­wiada­nia Cytaty: Nikt nie od­po­wiada za swoich epigonów. -Kazimierz Wyka


nikt-nie od­po­wiada-za swoich-epigonów
Praopo­wiada­nia Cytaty: Kiedy fi­lozof od­po­wiada, przes­ta­jemy ro­zumieć, o co pytaliśmy. -André Gide


kiedy-fi­lozof-od­po­wiada-przes­­jemy-ro­zumieć-o co pytaliśmy
Praopo­wiada­nia Cytaty: Po­wiada się, że le­karze są naj­gor­szy­mi pacjentami. -Harlan Coben


po­wiada-ę-że ­karze-są naj­gor­szy­mi-pacjentami
Praopo­wiada­nia Cytaty: Prze­kaza­na władza, od­po­wiada chlubą, bądź cier­pieniem ... -Cykam


prze­kaza­na-władza-od­po­wiada-chlubą-bądź-cier­pieniem
Praopo­wiada­nia Cytaty: Myśli czy wiersze... Dusza pod­po­wiada nam Od­twórca roli Krys­ty­na Sz. 18.09.2015r. -krysta


myśli-czy-wiersze-dusza-pod­po­wiada-nam-od­twórca-roli-krys­ty­na-sz-18092015r
Praopo­wiada­nia Cytaty: – I co pod­po­wiada ci two­je serce? – Nie wiem. – Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć. -Nicholas Sparks


 i co pod­po­wiada- two­-serce-nie-wiem-może-zbyt-gor­li­wie-sta­rasz ę- słyszeć
Praopo­wiada­nia Cytaty: tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg  -lovely-girl


Praopo­wiada­nia Cytaty: Ciężko prze­suwa palce Skrzy­piącym tańcem Opo­wiada lal­ce Że jest stałym bywalcem Ciężko od­dycha i się poci Lal­ka mu się podoba Tak mają despoci Wychodzi na snoba Lecz tworzy­wo plastikowe Nie do myśle­nia ma głowe Ma być i mieć musi Mi­mo, że on ją smro­dem dusi Wy­sapując ko­lej­ne zdanie Do­tyka jej dłoni Ona mu te­go nie zabroni A powinna By po­zos­tać niewinna Lecz od plas­ti­ku nie wy­magaj wiele I skup się na duchu nie na ciele  -Ciepłylolo


Praopo­wiada­nia Cytaty: Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. -Gold Fishy


każda-z nas-jest jak księżniczka-z baj­ki-po pros­-niektórych-ba­jek-nie opo­wiada ę-dzieciom-na dobranoc
Praopo­wiada­nia Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)


dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł