Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty

Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Praw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwem. -Waldemar Łysiak


praw­dzi­wa-ar­chi­tek­­ra-jest rzeźbiarstwem
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Przy­padek często by­wa ar­chi­tek­tem rzeczywistości. -Ryder


przy­padek-często-by­wa-ar­chi­tek­tem-rzeczywistoś
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Głupia, naiw­na. Ta­ka właśnie jest mo­ja mat­ka. Niektórzy zwą ją nadzieją. Kocham ją za jej naiw­ność i pros­totę, to jed­na z niewielu praw­dzi­wych ma­tek każde­go człowieka. -Emmanuel


Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: - Wyglądasz jak­byś wyszła z siero­cińca. pot­rze­bujesz więcej ko­loru, blas­ku, błys­ko­tek! Życie jest praw­dzi­wym kar­na­wałem, a nie zupą bez smaku. -Ysabelle Lacamp


 wyglądasz-jak­byś-wyszła-z siero­ńca-pot­rze­bujesz więcej-ko­loru-blas­ku-błys­ko­tek-Życie-jest praw­dzi­wym-kar­na­wałem
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek. -Ramón Gómez de La Serna


nie- przes­trze­-­piej-wy­korzys­­nej-ar­chi­tek­to­nicznie-ż-pu­dełko-sardynek
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą. -Salvador Dalí


Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder


plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński


Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein


Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Ar­chi­tek­ci słowa obyście przez nie nie sczeźli gdy czas nadejdzie. o12  -wdech


ar­chi­tek­-słowa-obyście-przez-nie nie sczeźli-gdy-czas-nadejdzie-o12 
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron


praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Ar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoła Święte­go Mar­ka dorównu­je w swej głupo­cie wszys­tkiemu, cze­go uczo­no i do­puszcza­no się pew­no w je­go murach. -Johann Wolfgang Goethe


ar­chi­tek­­ra-we­nec­kiego-kościoła-Święte­go-mar­ka-dorównu­-w swej-głupo­cie-wszys­tkiemu-cze­go-uczo­no-i do­puszcza­no ę
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein


praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Chi­li do tequili Jest prze­pis, że do złotej tequili Zażywa się szczyptę os­trej chili. Po­daję go mężatkom I tym co za rzad­ko -  Po te­quili z chi­li os­trzej się pitigrili  -awatar


chi­li-do tequili-jest-prze­pis-że do złotej-tequili-zażywa ę-szczyptę-os­trej-chili-po­daję-go mężatkom-i-tym-co za rzad­ko- 
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary. -Papillondenuit


praw­dzi­we-dob­ro-nie ocze­kuje-nag­ro­dy-praw­dzi­we-zło-nie oba­wia ę-kary
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa. -onejka


praw­dzi­wy-mężczyz­na-po­winien-być-jak zwierz-ta­ki-pan­to­felek-na przykład-zaś-praw­dzi­wa-ko­bieta-zno­ć-to wszystko-coś
Praw­dzi­wa Ar­chi­tek­tu­ra Jest rzeźbiarstwem Cytaty: Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni !  -AnDree