Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty

Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Praw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tym, że zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych. -Rabindranath Tagore


praw­dzi­wa-war­tość-miłoś-po­lega-na tym-że zaw­sze-roz­rzut­nie-darzy-sobą-niegodnych
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek


na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19


ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Miłość potęgu­je wi­tal­ność, na tym po­lega jej praw­dzi­wa wartość. -Paul Ambroise Valéry


miłość-potęgu­-wi­tal­ność-na tym-po­lega-jej-praw­dzi­wa-wartość
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Pa­miętaj, że wielu ludzi ginęło za swe prze­kona­nia. To dość pow­szechne. Praw­dzi­wa od­wa­ga po­lega na tym, by żyć i cier­pieć za to, w co wierzysz. -Christopher Paolini


pa­miętaj-że wielu-ludzi-ginęło-za swe-prze­kona­nia-to dość-pow­szechne-praw­dzi­wa od­wa­ga-po­lega-na tym-by żyć
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE... -Niusza


praw­dzi­wa-miŁoŚĆ-w naj­wiĘkszym-znacze­niu-te­go-sŁowa-po­lega-na tym-Że choĆby-nam-nig­dy-nie-przyszŁo-byĆ-ra­zem-ja zaw­sze
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Może na trwodze po­lega praw­dzi­we szczęście matki... -Antoni Makarenko


może-na trwodze-po­lega-praw­dzi­we-szczęście-matki
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Nie wszys­tkie war­tości są war­tościami ab­so­lut­ny­mi. Błąd po­lega nie tyl­ko na tym, że się wszys­tko re­laty­wizu­je, ale i na tym, że wszys­tko się absolutyzuje. -Józef Stanisław Tischner


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Teoria fan­tasty­ki, która mogłaby zde­finiować podział po­między tym, co praw­dzi­we, a tym, co zmyślo­ne, wniosłaby dużo do dzi­siej­szej kultury. -Stanisław Lem


teoria-fan­tasty­ki-która-mogłaby-zde­finiować-podział-po­między-tym-co praw­dzi­we-a tym-co zmyślo­ne-wniosłaby-żo
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Im wyższa war­tość, tym większa swo­boda jej uznania. -Józef Stanisław Tischner


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Praw­dzi­wa szkoła to war­sztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon


Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Czyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisów dyskrecji?  -Maria Dąbrowska


czyż-przy­jaźń-praw­dzi­wa-nie po­lega-na łama­niu-wszel­kich-prze­pisów-dyskrecji 
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Ce­na jest tym, co płacisz. War­tość jest tym, co otrzymujesz. -Warren Buffett


ce­na-jest tym-co płacisz-war­tość jest tym-co otrzymujesz
Praw­dzi­wa War­tość Miłości Po­lega Na tym Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki