Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron
praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość mu­si być nieszczęśliwa. -Who
praw­dzi­wa-miłość-mu­-być-nieszczęśliwa
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą. -Salvador Dalí
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary. -Papillondenuit
praw­dzi­we-dob­ro-nie ocze­kuje-nag­ro­dy-praw­dzi­we-zło-nie oba­wia ę-kary
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość nic nie kosztuje. -Pierre La Mure
praw­dzi­wa-miłość-nic-nie kosztuje
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to ta,która szu­ka człowieka. -Urszula Zybura
praw­dzi­wa-miłość-to która-szu­ka-człowieka
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska
praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder
plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa. -onejka
praw­dzi­wy-mężczyz­na-po­winien-być-jak zwierz-ta­ki-pan­to­felek-na przykład-zaś-praw­dzi­wa-ko­bieta-zno­ć-to wszystko-coś
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Głębo­ka, praw­dzi­wa miłość mu­si rosnąć i się rozwijać. -Lisa See
głębo­ka-praw­dzi­wa-miłość-mu­-rosnąć-i ę-rozwijać
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Wszelka miłość na ziemi rodzi się, żyje i umiera lub wzbija do nieśmiertelności wedle tych samych praw. -Stendhal
wszelka-miłość-na-ziemi-rodzi-ę-żyje-i-umiera-lub-wzbija-do-nieśmiertelnoś-wedle-tych-samych-praw
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Każda praw­dzi­wa miłość mu­si mieć swój Wiel­ki Piątek. -Stefan Wyszyński
każda-praw­dzi­wa-miłość-mu­-mieć-swój-wiel­ki-piątek
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść. -Apolinary Despinoix
fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-ż-praw­dzi­wa-nienawiść
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to nie popęd ciała, lecz po­ryw serca. -Jean Cleveland
praw­dzi­wa-miłość-to nie popęd-ciała-lecz-po­ryw-serca
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści  -MUZYCZKA
fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-od praw­dzi­wej-nienawiś 
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001
piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy  -Gold Fishy
miłość-przychodzi-jak burza-gdy-brak-parasola-prze­nika-do os­tatniej-suchej-nit­ki-duszy-gdy-miłość-praw­dzi­wa-nic-jej-nie wysuszy 
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Miłość potęgu­je wi­tal­ność, na tym po­lega jej praw­dzi­wa wartość. -Paul Ambroise Valéry
miłość-potęgu­-wi­tal­ność-na tym-po­lega-jej-praw­dzi­wa-wartość
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: `Praw­dzi­wa miłość nie pot­rze­buje ad­wo­kata ona sa­ma się obroni. -bluecaffe
`praw­dzi­wa-miłość-nie pot­rze­buje-ad­wo­kata-ona-­ ę-obroni
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość podąża za eufo­rią która uderza w nas na samą myśl o kocha­nej osobie  -daniello
praw­dzi­wa-miłość-podąża-za eufo­rią-która-uderza-w nas-na samą-myśl-o kocha­nej-osobie 
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić. -Audrey Hepburn
co to jest praw­dzi­wa-miłość-wiedzą-tyl­ko-ko­biety-brzyd­kie-piękne- umieją-za­led­wie-uwodzić
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość czy­ni zaw­sze lep­szym, kim­kolwiek byłaby ko­bieta, którą się kocha. -Aleksander Dumas
praw­dzi­wa-miłość-czy­-zaw­sze-lep­szym-kim­kolwiek-byłaby-ko­bieta-którą ę-kocha
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić. -Klementyna Hoffmanowa
praw­dzi­wa-miłość-w ko­biecie-nig­dy-nie ocze­kuje-równej-zapłaty-za to-co da­-ani-szczęścia-równe­go-te­mu-ja­kie-chce
Praw­dzi­wa miłość żyje W teraźniejszości Cytaty: Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera. -Jan Kochanowski
nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera