Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty

Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder


plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wy człowiek dos­trzeże fałsz w oczach na­wet gdy po­witają go sze­rokim uśmiechem. -loquentia


praw­dzi­wy-człowiek-­trzeże-fałsz-w oczach-na­wet-gdy-po­witają-go sze­rokim-uśmiechem
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa. -onejka


praw­dzi­wy-mężczyz­na-po­winien-być-jak zwierz-ta­ki-pan­to­felek-na przykład-zaś-praw­dzi­wa-ko­bieta-zno­ć-to wszystko-coś
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na to ten, który pot­ra­fi kochać trzy ko­biety na raz: matkę, żonę i córkę. Praw­dzi­wy mężczyz­na o Wiel­kim Ser­cu to ten, który pot­ra­fi kochać czte­ry ko­biety na raz: matkę, żonę, córkę i... teściową. -Agnieszka Lisak


Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty:


praw­dzi­wy-mężczyz­na-nie is­tnieje-to-tyl­ko-zbiór-wy­magań-i ocze­kiwań-kobiet
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wa mądrość życia dos­trze­ga wspa­niałość dnia codziennego. -Pearl Buck


praw­dzi­wa-mądrość-życia-­trze­ga-wspa­niałość-dnia-codziennego
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Za­nika na wszys­tkich pun­ktach am­bicja stworze­nia cze­goś dos­ko­nałego sa­mego w so­bie, chęć praw­dzi­wego wy­siłku i szcze­rości i dążenia do praw­dy - chodzi tyl­ko o zdo­bycie pieniędzy za wszelką cenę. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń to dos­ko­nała har­mo­nia te­go, co ludzkie z tym, co boskie. -Cyceron


praw­dzi­wa-przy­jaźń-to ­ko­nała-har­mo­nia-te­go-co ludzkie-z tym-co boskie
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę. -Kedar


praw­dzi­wy-znak-to umiejętność-­trzeżenia-­lu-tam-gdzie-wi­dać-­dynie-pustą-drogę
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński


Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron


praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Cza­sami naj­większy głupek wy­myśli coś wiel­kiego, zas­koczy wszys­tkich, bo dos­trzeże we wszechświecie coś niesa­mowi­tego, co przed in­ny­mi było uk­ry­te. A niekiedy wiel­cy mędrcy za bar­dzo po­rośnięci me­tafo­rami i no­torycznym zgłębianiem egzys­ten­cji, w końcu tracą jej sens, nie dos­trze­gając życia toczące­go się już obok nich. -Devin


Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein


praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą. -Salvador Dalí


Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary. -Papillondenuit


praw­dzi­we-dob­ro-nie ocze­kuje-nag­ro­dy-praw­dzi­we-zło-nie oba­wia ę-kary
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół. -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem


dos­trzegłem-moich-praw­dzi­wych-bogów-bogów większoś-z ludzi- jedze­nie-i pi­cie-bez­pie­czeństwo-w kon­formiz­mie-popiół
Praw­dzi­wy Mężczyz­na Dos­trzeże Różnice Cytaty: Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001


piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który