Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty

Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop


praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz


po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata


częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Tych praw­dzi­wych Przy­jaciół, poz­naję się wte­dy, gdy się jest nap­rawdę


tych-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­naję ę-wte­dy-gdy ę-jest nap­rawdę-w czar­nej-dupie 
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński


Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Praw­dzi­wego przy­jaciela można poz­nać przypadkiem  -AnDree


praw­dzi­wego-przy­jaciela-można-poz­nać-przypadkiem 
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Tyl­ko w zbioro­wości poz­na­jemy na­turę: tyl­ko zbioro­wo przeżywa­my praw­dzi­we człowieczeństwo. -Johann Wolfgang Goethe


tyl­ko-w zbioro­woś-poz­na­jemy-na­turę-tyl­ko-zbioro­wo-przeżywa­my-praw­dzi­we-człowieczeństwo
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Nie przy­pisu­je się praw­dzi­wych win tym, których się kocha. -Aurore Dudevant (George Sand)


Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz


słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob


Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Jeśli kto praw­dzi­wie za­sadą bez­stron­ności zaw­sze się kieru­je lub usiłuje się kiero­wać, to pew­nie przy­jaciół rzeczy­wis­tych nie ma. -Leszek Kołakowski


jeśli-kto-praw­dzi­wie-za­sadą-bez­stron­noś-zaw­sze ę-kieru­-lub-usiłuje ę-kiero­wać-to pew­nie-przy­jaciół-rzeczy­wis­tych
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych. -Cyceron


pow­sta­-py­tanie-czy-kiedy­kol­wiek-na­ży-przedkładać-no­wych-przy­jaciół-nad-starych
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą. -Salvador Dalí


Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść. -Terencjusz


uległość-stwarza-przy­jaciół-mówienie-praw­dy-nienawiść
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa. -Devin


Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół. -AnDree


zaz­droszczę-tym-co mają-praw­dzi­wych-przyjaciół
Praw­dzi­wych Przy­jaciół Poz­na­jemy W biedzie Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt


w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi