Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Juan Do­min­go od­szedł, ale wie, że po­zos­tały mi­liony perónistów, którzy będą kon­ty­nuować je­go dzieło aż do końca. -Isabel Perón (Isabelita)
juan-do­min­go-od­szedł-ale-wie-że po­zos­ły-mi­liony-perónistów-którzy-będą-kon­ty­nuować-­go-dzieło-aż do końca
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Mi­liony, mi­liony gwiazd. I księżyc. Pełnia księżyca...A te­raz idź już. -agusia96
mi­liony-mi­liony-gwiazd-i księżyc-pełnia księżycaa-te­raz-idź-już
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół. -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem
dos­trzegłem-moich-praw­dzi­wych-bogów-bogów większoś-z ludzi- jedze­nie-i pi­cie-bez­pie­czeństwo-w kon­formiz­mie-popiół
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo
je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość.. -AnDree
a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha. -Jean La Fontaine
tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią. -Mario Puzo
chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: ,,Ci co zna­leźli miłość praw­dziwą, swo­je szczęście od­najdą ..''  -Kina656
ci-co zna­źli-miłość-praw­dziwą-swo­-szczęście-od­najdą-'' 
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Praw­dziwą blon­dynkę roz­poznasz po włosach łonowych.   -scorpion
praw­dziwą-blon­dynkę-roz­poznasz-po włosach-łonowych- 
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz
kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Trze­ba się urodzić człowiekiem, żeby osiągnąć praw­dziwą głupotę. -P » Terry Pratchett » Piramidy
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. -Sławomir Mrożek
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca. -Ludwik Hirszfeld
je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym. -Arystoteles
praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto... -Mashton
nig­dy-nie wal­cz-o przyjaźń-o praw­dziwą-nie musisz-o fałszywą-nie warto
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto  -agata.pl
nig­dy-nie wal­cz-o mi­lość-o praw­dziwą-nie trze­ba-a o fałszywą-nie warto 
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: PA­ZER­NOŚĆ !!! ...
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Z praw­dziwą miłością nie ma żartów. Jeżeli raz po­kochasz całym ser­cem, to już od te­go się nie uwol­nisz. Będzie trwać, aż do os­tatniej des­ki ... -MarzycielS
z praw­dziwą-miłośą-nie  żartów-jeżeli raz-po­kochasz-całym-ser­cem-to już-od te­go ę-nie uwol­nisz-będzie trwać
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: To nie żad­na sztu­ka kochać człowieka w nie­szczęściu. Do­piero w sza­rym codzien­nym życiu miłość wys­ta­wiona jest na praw­dziwą próbę. -Margit Sandemo
to nie żad­na-sztu­ka-kochać-człowieka-w nie­szczęściu-do­piero w sza­rym-codzien­nym-życiu-miłość-wys­­wiona
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok. -respirer
mu­sisz-spoj­rzeć-po­za-ho­ryzont-wy­biec-wzro­kiem-w dal-by zo­baczyć-praw­dziwą-twarz-te­go-co stoi-ż-obok
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Jeżeli ta pus­tka kiedyś znów się za­pełni ciepłem i praw­dziwą przy­jaźnią, może wy­baczę wam, że odeszliście. [*]  -AnDree
jeżeli- pus­tka-kiedyś-znów ę-za­peł-ciepłem-i praw­dziwą-przy­jaźą-może-wy­baczę-wam-że odeszliście- 
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt. -Bertrand Russell
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa. -Diane Keaton
praw­dziwą-twarz-mężczyz­ny-poz­na­ ę-do­piero-wte­dy-kiedy ę-z nim-zrywa
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Bar­dzo chciałam zos­tać matką i sta­rałam się o to przez rok. Ale cho­ciaż te­raz przeżywam z sy­nem nap­rawdę wspa­niałe chwi­le, początki były bar­dzo trud­ne. Mi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­ne ilości książek na te­mat ma­cie­rzyństwa, żad­na z nich nie przy­goto­wała mnie na to, że poród to rzeźnia, a pier­wsze dwa miesiące po nim są praw­dziwą masakrą. -Agnieszka Chylińska
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury
jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka
praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck
cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Zwie­dzając
zwie­dzając-obóz-zagłady-­trzegłam-w so­bie-praw­dziwą-pat­riotkę-i dumę-z te­go-że jes­tem-polakiem-oświęcim-obóz
Praw­dziwą Sztuką Nie są mi­liony Na kon­cie Cytaty: Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)