Pre­ludium Cytaty

Pre­ludium Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Pre­ludium Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois


pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Pre­ludium Cytaty: ... praw­da jest jed­na... i 9 mi­liardów in­ter­pre­tac­ji... ty­le in­ter­pre­tac­ji ilu ludzi... -Irracja


praw­da jest jed­na-i 9 mi­liardów-in­ter­pre­tac­ji-ty­ in­ter­pre­tac­ji-ilu-ludzi
Pre­ludium Cytaty: Kiedy Ty wra­casz późno po im­pre­zie do do­mu przy­jaciela, gdy on przyszedł wczes­niej i te­raz się prze­budził... Gdy­by był tyl­ko ko­legą po­pat­rzył by się i da­lej byłby zły za tą wspólną wódkę co ja zgu­biłeś na im­pre­zie... Praw­dzi­wy przy­jaciel słysząc krop­le deszczu za­pyta Cię


Pre­ludium Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine


dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome
Pre­ludium Cytaty: Pre­mier do narodu - Zos­ta­jemy w ZUS-ie - O FEee... -bystry.76


pre­mier-do narodu-zos­­jemy-w zus-ie-o feee
Pre­ludium Cytaty: za­biera szczęście by od­dać Ci je w Niebie pre­zent na wieki...   -Natuuś


za­biera-szczęście-by-od­dać-ci  w niebie-pre­zent-na wieki- 
Pre­ludium Cytaty: Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować. -Bogdan Brzeziński


pre­zen­ty-­tają-tyl­ko-którzy ę-mogą-zrewanżować
Pre­ludium Cytaty: Każda in­ter­pre­tac­ja jest już działal­ności twórczą. -Mieczysław Jastrun


każda-in­ter­pre­tac­ja-jest już-działal­noś-twórczą
Pre­ludium Cytaty: Sądzę, że pożyteczniej mieć pre­ten­sje do siebie niż do innych. -Melchior Wańkowicz


sądzę-że pożyteczniej-mieć-pre­ten­sje-do siebie-ż-do innych
Pre­ludium Cytaty: Zaw­sze nap­rzód do zwycięstwa! Has­ta La Vic­to­ria Siem­pre! (hiszp.)  -Ernesto Che Guevara


zaw­sze-nap­rzód-do zwycięstwa-has­-la vic­to­ria-siem­pre-hiszp 
Pre­ludium Cytaty: In­ter­pre­tac­ja rzeczy­wis­tości, nie jest nią samą. -patt_


in­ter­pre­tac­ja-rzeczy­wis­toś-nie jest ą-samą
Pre­ludium Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud


roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Pre­ludium Cytaty: Dlacze­go trud­no ku­pić pre­zent, żeby nap­rawdę wyglądał na ty­le, ile kosztuje?  -Janina Ipohorska


dlacze­go-trud­no-ku­pić-pre­zent-żeby-nap­rawdę-wyglądał-na ty­-ile-kosztuje 
Pre­ludium Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal


pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Pre­ludium Cytaty: Sko­ro jest dla ciebie WSZYS­TKIM to nie miej pre­ten­sji do całego ŚWIATA  -werben10


sko­ro-jest dla-ciebie-wszys­tkim-to nie miej-pre­ten­sji-do całego-Świata 
Pre­ludium Cytaty: Pa­nie pre­zesie, mel­duję wy­kona­nie zadania!  -Lech Kaczyński


pa­nie-pre­zesie-mel­duję-wy­kona­nie-zadania 
Pre­ludium Cytaty: W Pol­sce na szczęście już ma­my taką sy­tuację, że na­wet z pre­zyden­tem wol­no się nie zgadzać. To jest duży postęp. -Lech Kaczyński


w pol­sce-na szczęście-już-­my-taką-sy­tuację-że na­wet-z pre­zyden­tem-wol­no ę-nie zgadzać-to jest ży-postęp