Pro­por­cje Cytaty

Pro­por­cje Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola


Pro­por­cje Cytaty: Nie wiem jak ty, ale ja z roz­koszą za­mor­duję por­cję curry. -P » Terry Pratchett » Mort


nie-wiem-jak ty-ale-ja z roz­koszą-za­mor­duję-por­cję-curry
Pro­por­cje Cytaty: W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim. -Federico Moccia


w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
Pro­por­cje Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Pro­por­cje Cytaty: Ma­tema­tyka ~ w życiu plącze wzo­ry i lu­bi pro­duk­cję niewiado­mych, które w reak­cji łańcucho­wej tworzą og­rom myśli. -Papużka


ma­tema­tyka-~ w życiu-plącze-wzo­ry-i lu­bi-pro­duk­cję-niewiado­mych-które-w reak­cji-łańcucho­wej-tworzą-og­rom-myśli
Pro­por­cje Cytaty: W dużym gar­nku można ugo­tować małą por­cję, a nie ugo­tuje się w małym dużej. -John Steinbeck


w żym-gar­nku-można-ugo­tować-łą-por­cję-a nie ugo­tuje ę-w łym-żej
Pro­por­cje Cytaty: Cada individuo se esfuerza por invertir su capital de tal forma que lo que produzca sea del mayor valor. Por lo general, ni siquiera intenta fomentar el interés público, ni saber en qué medida lo está fomentando. Sólo mira por su propia seguridad y por su -Adam Smith


Pro­por­cje Cytaty: Z nad­ludzkim wy­siłkiem sza­man przy­pom­niał so­bie właściwą sek­wen­cję po­ruszeń pro­wadzącą do wsta­nia. Zdołał na­wet przejść kil­ka kroków, nim spoj­rzał w dół i zre­zyg­no­wał, gdyż skończyły mu się nogi. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Pro­por­cje Cytaty: En muchos casos hacemos por vanidad o por miedo, lo que haríamos por deber. -Concepción Arenal


en-muchos-casos-hacemos-por-vanidad-o-por-miedo-lo-haríamos-por-deber
Pro­por­cje Cytaty: PRZEP­RASZAM OD RA­ZU, ZE PISZĘ TO TAK ALE CHCĘ DAĆ KOMUNIKAT! Pro­fil http://mendrzecc.cytaty.info/ NIE JEST MÓJ! KTOŚ SIĘ PO­DE MNIE POD­SZY­WA. PROSZĘ AD­MI­NIS­TRA­TORÓW JAK I MO­DERA­TORÓW O REAK­CJĘ! PROSZĘ GO USUNĄĆ!  -Rychcik


Pro­por­cje Cytaty: Dwie ko­biety spędzają wcza­sy w pen­sjo­nacie. Jed­na mówi:


Pro­por­cje Cytaty: No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia. -Willy Brandt


no-somos-elegidos-por-dios-sino-por-el-electorado-por-lo-tanto-buscamos-el-diálogo-con-todos-aquellos-ponen-esfuerzo-esta-democracia
Pro­por­cje Cytaty: Sa­mot­ność jest dob­ra w od­po­wied­niej pro­por­cji, jed­nak trud­no ją cza­sami od­po­wied­nio wyporcjować  -daniello


sa­­ność-jest dob­ra-w od­po­wied­niej-pro­por­cji-jed­nak-trud­no-ją cza­sami-od­po­wied­nio-wyporcjować 
Pro­por­cje Cytaty: Por contra, la intensidad visceral plasmada en la televisión posee la capacidad de disparar reacciones instintivas similares a las despertadas por la propia realidad, sin ser moduladas por la lógica, la razón y el pensamiento reflexivo. -Al Gore


Pro­por­cje Cytaty: Hay que elegir a los amigos por su elegancia y su belleza; a los simples camaradas por su manera de ser, y a los enemigos por su inteligencia -Oscar Wilde


hay-elegir-a-los-amigos-por-su-elegancia-y-su-belleza-a-los-simples-camaradas-por-su-manera-de-ser-y-a-los-enemigos-por-su-inteligencia
Pro­por­cje Cytaty: Por medio del trabajo arduo, la fe en Dios y un profundo amor por la familia, los hispanos se han esforzado por hacer realidad sus sueños y contribuido a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación. Han enriquecido la experiencia estadounidense y han sobre -George W. Bush


Pro­por­cje Cytaty: En el tu, tenian bajo su jurisdicción entre diez mil y cincuenta o sesenta mil habitantes. Tenían fuerzas armadas propias, como los cuerpos de defensa; facultad para establecer impuestos por su propia cuenta, como por ejemplo, el impuesto por mu de tierra -Mao Zedong


Pro­por­cje Cytaty: Sta­rając się, nie zaw­sze ma­my dob­re in­ten­cję a mając dob­re in­ten­cje nie zaw­sze się staramy. -loquentia


sta­rając-ę-nie zaw­sze-­my-dob­re-in­ten­cję-a mając-dob­re-in­ten­cje-nie zaw­sze ę-staramy