Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń. -MyslacaWierszem
nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: 8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie.A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się. -fyrfle
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy. -Karl Kraus
niechętnie-wtrącam ę-w swo­-pry­wat­ne-sprawy
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą. -Milan Kundera
pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam
pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: - Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie. -Wybrakowana
 co ty wiesz-o ­­noś- za­pytał-za­kurzo­ny-miś-żący-ko­lej­ny-rok-gdzieś-na pa­rape­cie-w swoim-pry­wat­nym-getcie
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe
ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Ludzie nie lu­bią za­kocha­nych, bo miłość to pry­wat­na im­pre­za, na którą nikt po­za główny­mi bo­hate­rami nie dos­ta­je zaproszenia. -Janet Fitch
ludzie-nie lu­bią-za­kocha­nych-bo miłość-to pry­wat­na-im­pre­za-na którą-nikt-po­za-główny­mi-bo­hate­rami-nie ­­
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty:
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Było raz dziew­czę, piękne jak Lozanna Wprost anieli­ca, na­dob­na pan­na Słowa pi­sała w swoim notatniku Lecz częściej myślała o fiku-miku Tak oto zna­lazła pry­wat­ny Kanaan  -Smoky Blue
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Nig­dy nie wie­działa, co jest jej pry­wat­nym przeżyciem, a co two­rem li­terac­kiego wy­siłku. Pa­piero­wo żyję - myślała w ta­kich chwi­lach, bo­gat­sza od in­nych o wrażenia, ale bied­niej­sza o tożsamość. -Barbara Kosmowska
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony. -Janusz Leon Wiśniewski
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: I wca­le nie chodzi o to, by pry­wat­ność wy­nosić do ran­gi sztu­ki, ale prze­de wszys­tkim, by sięgać po pra­wa kreac­ji; by na­wet in­tymne zwie­rze­nie ob­le­kać w maskę, a swoją tyl­ko wrażli­wość opan­cerzać w formę. -Marta Fox
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Pry­wat­ne światy, które ludzie tworzą na włas­ny użytek, są jak ot­warte księgi, z których można wyczy­tać his­to­rię ich życia. Bo każdy za­pełnia ten swój włas­ny świat tym, cze­go mu bra­kuje i cze­go bar­dzo prag­nie. Pod tym względem wszys­cy jes­teśmy ta­cy sami. -Robert Crais
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Widzę nap­rze­ciw op­rawców muz Wiem iż chcą je zranić Ja w szczęściu i chorobie Chro­nię je Swy­mi wersami Pry­wat­ny konceptualizm Po­winienem spalić Wszys­tkich ich wrogów Lecz zachód ema­nuje złem Więc szko­da zachodu Zapędza to w ko­zi róg Wpędzi Mnie to do grobu Er­go stoję na krawędzi Na pokuszenie Jak wszys­cy święci  -Smoky Blue
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: War­tości są tak sa­mo ważne w życiu pry­wat­nym jak na po­ziomie przed­siębior­stwa. Dla człowieka są głównym as­pektem oso­bowości, w fir­mie de­cydują o kształto­waniu jej kul­tu­ry or­ga­niza­cyj­nej. Człowieko­wi poz­wa­lają żyć god­nie i um­rzeć w spo­koju. Or­ga­nizac­ji dają szansę na nieśmier­telność. Za­pew­niają ut­rzy­manie równo­wagi wewnętrznej w ok­re­sach tur­bu­len­cji i dają ciągle im­pulsy do rozwoju. -L » Sławomir Lachowski » Droga ważniejsza niż cel
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Weź mo­je ser­ce. Nie chcę go więcej. Zam­knij je w swo­jej pry­wat­nej szka­tułce. Klucz scho­waj dob­rze, bym go nie zna­lazł i nie ot­worzył by łza­mi się za­lać. Scho­waj me ser­ce w krwi twej bu­tel­ce. Utop je słod­ko i nie py­taj więcej czy ja Cię kocham, gdyż wiesz dos­ko­nale, że lub Ciebie kocham, lub ni­kogo, wca­le. * Dla Joasi *  -Moon G
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: są ta­cy ludzie że aż są na­wet los w ich sprawie ma niewiele do gadania z pre­medy­tacją pytają o od­cień fiole­tu krokusa fa­natycznie słuchają Chopina po uszy toną w prawdzie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech poz­ba­wieni po­kory wo­bec chłodu świątyń wyz­by­ci z żalu pry­wat­nie odbywają ses­je bólu bezczelnie i wbrew wo­li kapłanów i z życia czy­nią nierówność a po­tem powtórnie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech nie miewają pecha plotą wian­ki z cierni i spi­jają łzy  -Sgorelsky
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć. -Bruno
każdy-jest gotów-na czyjąś-śmierć
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno
trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Na­wet, gdy uciekasz, bieg­niesz w czyjąś stronę. -Jadzka
na­wet-gdy-uciekasz-bieg­niesz-w czyjąś-stronę
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Kiedy człowiek pokona przestrzeń międzyludzką? -Stanisław Jerzy Lec
kiedy-człowiek-pokona-przestrzeń-międzyludzką
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Duch po­rusza materię. -Wergiliusz
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Najpewniejszy środek, by pozyskać czyjąś miłość: nie kochać samemu. -Francois de la Rochefoucauld
najpewniejszy-środek-by-pozyskać-czyjąś-miłość-nie-kochać-samemu
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Uwikłanie w fi­lozo­fię an­ty­cypu­je jej przestrzeń. -Walenty
uwikłanie-w fi­lozo­fię-an­ty­cypu­-jej-przestrzeń
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca... -Marcel Proust
miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca. -Marcel Proust
miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Pochlebstwo jest to przestrzeń między nikczemnością a fortuną. -Stefan Witwicki
pochlebstwo-jest-to-przestrzeń-między-nikczemnośą-a-fortuną
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Myśl po­rusza og­rom świata. -Wergiliusz
myśl-po­rusza-og­rom-świata
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro
człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit
nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik
dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Pry­wat­nością Na­rusza­my Czyjąś Cho­lerną Przestrzeń Cytaty: Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem. -William Ross Wallace