Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty

Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Cisza doskwiera Pla­my na słońcu Noc­ne prze­bar­wienia świat(ł)a Pus­tka odczynia Wszys­tkie słabości Mo­ja wiara jest nag(ł)a Krusze­je dotyk Bar­wi oddech Byłam tam byłam widzia(l)na  -karykaturalna


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí


jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Pro­mień światła roz­szcze­pia się jeszcze na coś zu­pełnie in­ne­go niż bar­wy. A przy­naj­mniej jest on zdol­ny do ta­kiego uducho­wienia, w którym dusza roz­szcze­pia się na właści­we so­bie bar­wy. Ko­muż nie przyj­dzie na myśl spoj­rze­nie kochanków?  -Novalis


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara


im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe


bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak. -Jostein Gaarder


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Gdzie byłeś gdy szu­kałem drogi? Każdy mój krok, był w stronę głosu, Który słyszałem. Który mówił kochaj. Dziś po­zos­tał tyl­ko ból. Nadziei brak. Ut­ra­cona siła wiel­kiej wiary w świat. Świat miłością prze­pełniony. Świat wy­marzo­ny... Bez choroby. Niefi­zycznej. Szczęściem dotleniony.. ~Mar­cin Twardysko. -MarcinPaweł


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem. -Isaac Newton


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Gdy głupo­ta za­panu­je, świat bar­dzo to odczuje. -Ryder


gdy-głupo­-za­panu­-świat-bar­dzo-to odczuje
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: słońce og­rze­wa świat, roz­pa­la bar­wy życia tam.... za oknem  -kinQ


słoń-og­rze­wa-świat-roz­pa­-bar­wy-życia-tam-za oknem 
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Świat może być piękny przy od­po­wienich bar­wach nieba. -AnDree


Świat-może-być-piękny-przy-od­po­wienich-bar­wach-nieba
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Sądzę, że na­wet nie widzieli, jak się wy­niszczam. Im bar­dziej ich pro­woko­wałam, im głośniej wzy­wałam po­mocy, tym bar­dziej na­bierałam prze­kona­nia, że otocze­nie wyk­reśliło mnie ze swe­go po­la widzenia. -Ysabelle Lacamp


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Siedząc na mo­noton­nej li­nii paczę na ten świat kolorowy, krop­le deszczu spływają mi po tym bez­bar­wnym oknie. Tyl­ko myśli mnie dręczą co z tym światem się dzieje. Gdzieś woj­ny, trzęsienia, zabójstwa i leżące mar­twe ciała. Czy Bóg nam na ta­kie życie pozwala? Chciałabym choć raz nie stąpać bo tej cien­kiej linii, gdzie każdy z nas może spaść w prze­ciągu chwili. -melancholyxx


Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Eme­rytu­ra jest próbą obłas­ka­wienia śmierci. -Stefan Kisielewski


eme­rytu­ra-jest próbą-obłas­ka­wienia-śmierci
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: ma­luję uśmiech na po­dob­ra­ziu twarzy czer­wienią szminki  -Deszcz


­luję-uśmiech-na-po­dob­ra­ziu-twarzy-czer­wienią-szminki 
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Móc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat... -opuszczona


móc-zam­knąć-oczy-i prze­nieść ę-w od­legły-świat
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Kłam­stwem świat prze­jedziesz, ale na­zad nie wrócisz. -Samuel Adalberg


kłam­stwem-świat-prze­jedziesz-ale-na­zad-nie wrócisz
Prze­bar­wienia świat(ł)a Cytaty: Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing


bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli