Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty

Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza  -badtomek


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty:


mu­simy-to pa­mięć-ta pla­neta-nie jest naszą-włas­nośą-~pa­weł-rychlica 
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Kiedy mu­simy do­konać wy­boru, wy­daje nam sie, że wy­biera­my naj­le­piej spośród możli­wych. I nies­te­ty, do­piero z biegiem cza­su, zauważamy ja­kie wiele dróg w tym mo­men­cie na zaw­sze zamknęliśmy. -Majka08


Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Gdy ko­bieta długo w mężczyz­nach prze­biera, zwyk­le naj­gorzej wybiera. -Wojciech Stanisław Bogusławski


gdy-ko­bieta-długo-w mężczyz­nach-prze­biera-zwyk­-naj­gorzej-wybiera
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. -Józef Ignacy Kraszewski


diabeł ę-prze­biera-za anioła-gdy-chce-duszę-ludzką-na zgubę-wyprowadzić
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek. -dooorotis


Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: W dzieciństwie uczo­no nas, co jest dob­re, a co złe. Te­raz mu­simy prze­konać się o tym sami... -Niusza


w dzieciństwie-uczo­no-nas-co jest dob­re-a co złe-te­raz-mu­simy-prze­konać ę-o tym-sami
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: So­do­ma wciąż prosperuje na słupie so­li sex ofer­ty się afiszuje. -eskimoska86


so­do­-wciąż-prosperuje-na-słupie-so­li-sex-ofer­ty ę-afiszuje
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: roz­biera­na wzro­kiem, muśnięciami marzeń naj­lep­sza w swej namiętności dos­ko­nałością prze­siąknięta pod­czas ich spełniania ub­ra­na w prag­nienia, na­gością błyszcząca jej kla­row­na pożądliwość z pot­rzebą spełnienia prze­lewaną so­kami błogości uniosła się na obłoku swo­jej ekstazy  -korniczek7


Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom. -MyArczi


niena­widzę-po­ranków-tyl­ko-dla­tego-że prze­budze­nie-nie od­biera-sen­su-koszmarom
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą. -Arthur Schopenhauer


skrom­ność-przy-prze­ętnych-zdol­nościach-jest zwykłą-szcze­rośą-przy-wiel­kich-­len­tach- obłudą
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Choćbyśmy cały świat prze­mie­rzy­li w poszu­kiwa­niu Piękna, nie znaj­dziemy go nig­dzie, jeśli nie no­simy go w sobie. -Ralph Waldo Emerson


choćbyśmy-cały-świat-prze­mie­rzy­li-w poszu­kiwa­niu-piękna-nie znaj­dziemy-go nig­dzie-śli-nie no­simy-go w sobie
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: A ja prze­cież mogłabym z nim ko­pać stud­nie, gdy­by się oka­zało, że tam, gdzie mnie za­biera, nie ma jeszcze wody. -Janusz Leon Wiśniewski


a ja prze­cież-mogłabym-z nim-ko­pać-stud­nie-gdy­by ę-oka­zało-że tam-gdzie-mnie-za­biera-nie  jeszcze-wody
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Czy tak jes­teśmy stworze­ni, iż śmierć mu­simy przyj­mo­wać w codzien­nych małych daw­kach, gdyż w prze­ciw­nym ra­zie życie stałoby się nieznośne?  -W » Virginia Woolf » Orlando


czy-tak-jes­teśmy-stworze­-iż śmierć-mu­simy-przyj­mo­wać-w codzien­nych-łych-daw­kach-gdyż-w prze­ciw­nym-ra­zie-życie
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy?  -nicola-57


czyżby-co­raz-bo­gat­sza-ofer­-środków-c z y s t o ś c i zwias­to­wała-co­raz-brud­niej­sze-czasy 
Prze­biera­jac W ofer­tach Mu­simy Pa­mietac Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy narzędziami w rękach lo­su, mu­simy jed­nakże postępo­wać w ta­ki sposób, jak gdy­by było inaczej - od­parła cza­row­ni­ca. - W prze­ciw­nym ra­zie po­zos­ta­je nam um­rzeć z desperacji. -Philip Pullman