Prze­biera­jac Cytaty

Prze­biera­jac Cytaty: prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza  -badtomek


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
Prze­biera­jac Cytaty: Gdy ko­bieta długo w mężczyz­nach prze­biera, zwyk­le naj­gorzej wybiera. -Wojciech Stanisław Bogusławski


gdy-ko­bieta-długo-w mężczyz­nach-prze­biera-zwyk­-naj­gorzej-wybiera
Prze­biera­jac Cytaty: Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. -Józef Ignacy Kraszewski


diabeł ę-prze­biera-za anioła-gdy-chce-duszę-ludzką-na zgubę-wyprowadzić
Prze­biera­jac Cytaty: roz­biera­na wzro­kiem, muśnięciami marzeń naj­lep­sza w swej namiętności dos­ko­nałością prze­siąknięta pod­czas ich spełniania ub­ra­na w prag­nienia, na­gością błyszcząca jej kla­row­na pożądliwość z pot­rzebą spełnienia prze­lewaną so­kami błogości uniosła się na obłoku swo­jej ekstazy  -korniczek7


Prze­biera­jac Cytaty: Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom. -MyArczi


niena­widzę-po­ranków-tyl­ko-dla­tego-że prze­budze­nie-nie od­biera-sen­su-koszmarom
Prze­biera­jac Cytaty: A ja prze­cież mogłabym z nim ko­pać stud­nie, gdy­by się oka­zało, że tam, gdzie mnie za­biera, nie ma jeszcze wody. -Janusz Leon Wiśniewski


a ja prze­cież-mogłabym-z nim-ko­pać-stud­nie-gdy­by ę-oka­zało-że tam-gdzie-mnie-za­biera-nie  jeszcze-wody
Prze­biera­jac Cytaty: Po­biera­nie opłaty za sprze­daż swoich wdzięków jest wy­nalaz­kiem ko­biety. W pros­ty­tuc­ji po­biera ona opłatę jed­no­razową, w małżeństwie – roz­licza się w sys­te­mie akor­do­wym. Między tym a tym można pos­ta­wić znak równania. -August Strindberg


Prze­biera­jac Cytaty: słyszysz jeszcze nie a cier­pli­wość prze­biera nogami wgryźć się jak dziecko poz­nać no­wy smak doj­rzałej moreli jeszcze nie te­raz radośnie z mil­cze­niem na ustach osłodzę tobą kawę  -Papużka


słyszysz-jeszcze-nie-a-cier­pli­wość-prze­biera-nogami-wgryźć ę-jak dziecko-poz­nać-no­wy-smak-doj­rzałej-moreli-jeszcze-nie-te­raz
Prze­biera­jac Cytaty: Nie lu­bię bu­jać w chmurach, bo kiedy okrąg Ziemi za­toczę szer­szym łukiem - na zwykłą rzeczywistość z og­romnym spadnę hukiem! Gdy w fi­nezyj­nych myślach rozpłynę się do reszty, uto­pi mnie w sadzaw­ce codzien­ność - i mnie przechrzci! A kiedy w gorących fantazjach będę pogrążona, to dla ochłody - przy­ziem­ność wy­leje mi na głowę ku­beł zim­nej wody... Nie lu­bię bu­jać w chmurach, bo bojąc się ocucić, gdy wzlecę za wysoko: NIE BĘDĘ CHCIAŁA WRÓCIĆ... -Niusza


Prze­biera­jac Cytaty: Można pod­bi­jać ser­ca pub­liczności si­wymi włosami... -Maurice Chevalier


można-pod­bi­jać-ser­ca-pub­licznoś-­wymi-włosami
Prze­biera­jac Cytaty: Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam. -Terry Pratchett


Prze­biera­jac Cytaty: Ko­bieta jest jak róża; na to ma kol­ce, aby je owi­jać płatkami. -Julian Tuwim


ko­bieta-jest jak róża-na to  kol­-aby  owi­jać-płatkami
Prze­biera­jac Cytaty: Na­turą lu­du jest, by sprze­ciwiać się swoim przywódcom, kiedy przes­ta­je im sprzy­jać szczęście. -Terry Pratchett


na­turą-lu­-jest-by sprze­ciwiać ę-swoim-przywódcom-kiedy-przes­­-im sprzy­jać-szczęście
Prze­biera­jac Cytaty: Nie przyz­wycza­jać się, lecz w tym, co zna­ne, od­najdy­wać no­we – oto dro­ga wzbo­gacająca codzienność. -Maria Szyszkowska


nie-przyz­wycza­jać-ę-lecz-w tym-co zna­ne-od­najdy­wać-no­we- oto-dro­ga-wzbo­gacająca-codzienność
Prze­biera­jac Cytaty: Jest ta­kie spoj­rze­nie na świecie, które da­je całko­wite ukojenie. Jest ta­ki uśmiech, który od­biera wszel­kie tros­ki. Jest także miłość, która nig­dy nie prze­mija. To spoj­rze­nie, uśmiech i miłość dziecka. -mai


Prze­biera­jac Cytaty: Zaczęłam po­woli os­wa­jać swoją samotność. Czy mu­siałeś po raz ko­lej­ny roz­wa­lić mój jeszcze po­zor­nie poukłada­ny świat...?  -Riot


zaczęłam-po­woli-os­wa­jać-swoją-samotność-czy-mu­siałeś-po raz-ko­lej­ny-roz­wa­lić-mój-jeszcze-po­zor­nie-poukłada­ny
Prze­biera­jac Cytaty: Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę. Z cyk­lu po­wieści


na­wet-gdy-na­ga-praw­da-jest szpet­na-nie po­win­no ę-jej-owi­jać-w bawełnę-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Prze­biera­jac Cytaty: Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać. -Ryder


każda-­ja-nie szkodząca-ludziom-to dob­ra-­ja-i na­ży-ją roz­wi­jać-zaś-tej która-szkodzi-in­ne­mu-człowieko­wi-zaprzestać