Prze­cież Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Prze­cież Cytaty: wys­trze­liły w przód plemniki, prze­pychan­ki,słychać krzyki, tyl­ko je­den z nich zdobędzie ja­jeczko...co na me­cie będzie. nag­le w tłumie konsternacja! prze­cież to nie nasz stacja! stop panowie!zawracamy! prze­cież to są us­ta damy!  -poeta wyklęty
Prze­cież Cytaty: Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem. -Janusz Korczak
jeśli-nie wie­rzysz-w duszę-mu­sisz-prze­cież-uz­nać-że ciało-two­-żyć-będzie-ja­ko-tra­wa-zielo­na-ja­ko-obłok
Prze­cież Cytaty: Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam !  -nasia
cze­mu-oni-od trzech-lat-wy­tykają-mi ten-sam-błąd- prze­cież-widzą- że  żałuje- cier­pię-i ę-pop­ra­wiłam-prze­cież-już
Prze­cież Cytaty: Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski  -Paula25
miał-prze­cież-nie cze­kać- czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć- pisała-ja­nusz-leon-wiśniewski 
Prze­cież Cytaty: Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała. -Janusz Leon Wiśniewski
miał-prze­cież-nie cze­kać-czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć-pisała
Prze­cież Cytaty: Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe. -Paul Dirac
Prze­cież Cytaty: Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce. -agusia96
Prze­cież Cytaty: Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja. -Krystyna Siesicka
Prze­cież Cytaty: Od­daj się temu Prze­cież wiesz Prze­cież chcesz Się nie odzyskać I czys­tką wymazać Różdżką zapomnieć Mrug­nięciem pokochać I nag­le zwolnić Unieś się i swo­je brzemię Po­nad taflę A, gdy poczujesz Mro­wienie utraty Zakrzycz Od­daj mnie z powrotem No oddaj Oddaj  -livormortis
Prze­cież Cytaty: Jes­tem jak płynąca rzeka Uciekam z prądem przed siebie. Uciekam..Prze­cież nikt już nie cze­ka. Prze­cież nie ma już Ciebie. Daw­no nie widziałam Twe­go odbicia. Na brzeg nie przychodzisz już wcale. Przy­pad­ko­wo poz­byłaś mnie życia. Po­kazałaś, że nic nie jest trwałe. -rastanatusia
Prze­cież Cytaty: Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić  -Magdalena Czapińska
Prze­cież Cytaty: Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie... -VioletEye
Prze­cież Cytaty: na­zywam to cudem bo niez­mie­rzo­na jest nieskończoność nieus­tającej miłości a prze­cież dla ciebie deszcz zas­chnął światłem na niebie i prze­topił odłam­ki za­pom­nianych gwiazd w prze­mok­nięte blaskiem kałuże  -Adnachiel
Prze­cież Cytaty: Be­zin­te­resow­ność zos­ta­je prze­cież zni­weczo­na z chwilą, kiedy się prze­konu­jemy, że jest użyteczna. -Tomasz Mann
be­zin­te­resow­ność-zos­­-prze­cież-zni­weczo­na-z chwilą-kiedy ę-prze­konu­jemy-że jest użyteczna
Prze­cież Cytaty: Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką  -Jerinisuki
Prze­cież Cytaty: Czy nig­dy nie zas­ta­nawiał się pan nad tym, dlacze­go chmu­ry i drze­wa, złotog­niade je­sienią, bu­re zimą, ten pejzaż dek­li­nowa­ny przez po­ry ro­ku, dlacze­go wszys­tko wa­li w nas pięknem jak młotem, ja­kim pra­wem tak się dzieje? Prze­cież po­win­niśmy być czar­nym prochem międzyg­wiez­dnym, strzępa­mi mgławi­cy Psów Gończych, prze­cież normą jest hucze­nie gwiazd, po­top me­teorów, próżnia, ciem­ność, śmierć... -Stanisław Lem
Prze­cież Cytaty: Bo czy chodzi o Pol­skę niepod­ległą, czy o ob­ronę praw człowieka i oby­wate­la, czy o soc­ja­lizm, to prze­cież prze­de wszys­tkim liczą się ludzie, których lu­biłem, za­pamiętałem, którym po­mogłem żyć. -Jacek Kuroń
Prze­cież Cytaty: Wol­ność. Po co wam wolność? Ma­cie prze­cież telewizję  -Kazik Staszewski
wol­ność-po co wam-wolność-ma­cie-prze­cież-telewizję 
Prze­cież Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech
Prze­cież Cytaty: Przeszłość to prze­cież nic in­ne­go, jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze. -Wiesław Malicki
przeszłość-to prze­cież-nic-in­ne­go-jak przyszłość-którą-minęliśmy-po drodze
Prze­cież Cytaty: Prze­cież pra­wie każde
prze­cież-pra­wie-każde-nig­dy-można-ja­koś-obejść
Prze­cież Cytaty: Na to się prze­cież żyje, aby zry­wać kwiaty rozkoszy. -Mikołaj Gogol
na to ę-prze­cież-żyje-aby zry­wać-kwiaty-rozkoszy
Prze­cież Cytaty: Ład­ne... a prze­cież po­nad połowa lud­ności świata... to BABY!  -Krio
Ład­ne-a prze­cież-po­nad-połowa-lud­noś-świata-to baby 
Prze­cież Cytaty: Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie. -Jacek Kaczmarski
na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
Prze­cież Cytaty: Dzień dob­ry Kocha­nie! Jak się dziś spało? Może zbyt ciepło, gorąco, upalnie? Może Ci w brzuszku gdzieś z głodu grało? A może sny dręczyły koszmarnie? Chciałabym wie­dzieć, dot­knąć, zobaczyć... A jes­teś da­leko i wszys­tko mi ciąży. Tak wiele prze­cież dla mnie dziś znaczysz I wkoło Ciebie me życie krąży. Jeszcze troszeczkę, miesięcy kilka... Cze­kam i tęsknię i prze­cież tak muszę, Bo wlecze się jeszcze ta dłuższa chwilka, A ja bez Ciebie się nig­dzie nie ruszę. -Welusia
Prze­cież Cytaty: Prze­cież nie sa­mot­ność jest przez­nacze­niem człowieka. -Maria Kuncewiczowa
prze­cież-nie ­­ność-jest przez­nacze­niem-człowieka
Prze­cież Cytaty: No po­baw sie jeszcze moimi uczu­ciami :/ Prze­ciez to ta­kie faj­ne :(  -neta346
no po­baw-sie-jeszcze-moimi-uczu­ciami-prze­ciez-to ­kie-faj­ne- 
Prze­cież Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan
ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
Prze­cież Cytaty: • 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Prze­cież Cytaty: Gdy tyl­ko noc opuści dzień..tęsknij do słońca..Wróci. Prze­cież obiecało. -agusia96
gdy-tyl­ko-noc-opuś-dzieńtęsknij-do słońcawró-prze­cież obiecało
Prze­cież Cytaty: To Twój no­wy Partner? - Tak, pi­cie wo­dy z jed­nej stud­ni jest prze­cież niebezpieczne. -agoraa
to twój-no­wy-partner-tak-pi­cie-wo­dy-z jed­nej-stud­-jest prze­cież-niebezpieczne
Prze­cież Cytaty: Dlacze­go właśnie Ty? Jes­teś prze­cież dla mnie owo­cem zakazanym. -MyslacaWierszem
dlacze­go-właśnie-ty-jes­teś-prze­cież-dla-mnie-owo­cem-zakazanym
Prze­cież Cytaty: gdy ofiarowujesz często nieświadomie nie cze­kasz na zwrotność po kawałeczku ot­rzy­mano niekończącą całość ciebie uśmiech serca od­po­wie­dzią na pytania lecz prze­kaz mu­si dotrzeć prze­cież każdy z nas lu­bi czuć się potrzebny a ludzie oni zaw­sze byli i będą fascynujący   -Papużka
Prze­cież Cytaty: Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia. -fyrfle
ludzie-wy­myśli­li-ty­-czasów-a prze­cież-liczy ę-w ich-życiu-­dynie-czas-szczęścia
Prze­cież Cytaty: Wy­mawia się ludziom, że wciąż mówią o so­bie, a to prze­cież te­mat, który znają najlepiej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
wy­mawia ę-ludziom-że wciąż-mówią-o so­bie-a to prze­cież-te­mat-który-znają-najlepiej