Przeżyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przeżyć Cytaty: Życie nie jest po to, by je tak po pros­tu przeżyć. -Bruno
Życie-nie jest po to-by  tak-po pros­-przeżyć
Przeżyć Cytaty: Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem
gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
Przeżyć Cytaty: Nie da się przeżyć woj­ny i po­zos­tać
nie-da ę-przeżyć-woj­ny-i po­zos­ć-człowiekiem
Przeżyć Cytaty: Zanim człowiek osiągnie szczyty musi przeżyć poniżenie. -Ellen G. White
zanim-człowiek-osiągnie-szczyty-musi-przeżyć-poniżenie
Przeżyć Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor
każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Przeżyć Cytaty: Szko­da życia, gdy chce się je tyl­ko przeżyć. -Kazimierz Chyła
szko­da-życia-gdy-chce ę- tyl­ko-przeżyć
Przeżyć Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor
każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje
Przeżyć Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76
chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Przeżyć Cytaty: Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy. -Jean Rostand
ileż-śmierci-trzeba-nam-przeżyć-by-ę-nauczyć-że-i-my-umrzemy
Przeżyć Cytaty: Życie trze­ba przeżyć god­nie, bo jest tyl­ko jedno. -Stefan Wyszyński
Życie-trze­ba-przeżyć-god­nie-bo jest tyl­ko-jedno
Przeżyć Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Przeżyć Cytaty: Cza­sem trze­ba so­bie od­puścić ofiarę, żeby przeżyć ... -Cykam
cza­sem-trze­ba-so­bie-od­puść-ofiarę-żeby-przeżyć
Przeżyć Cytaty: Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty. -Dalajlama
Żadna-ludzka-istota-nie-może-przeżyć-bez-ludzkiej-wspólnoty
Przeżyć Cytaty: Latem wszystkie istoty nabierają sił, aby móc przeżyć zimę. -Zofia Gerlach
latem-wszystkie-istoty-nabierają-ł-aby-móc-przeżyć-zimę
Przeżyć Cytaty: Dozgonną miłość trzeba przeżyć kilkakrotnie. Chodzi o to, by można było porównywać. -Marianne Anita Ekberg
dozgonną-miłość-trzeba-przeżyć-kilkakrotnie-chodzi-o-to-by-można-było-porównywać
Przeżyć Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tracić je na dyskusje o życiu. Lepiej je przeżyć. -Woody Allen
Życie-jest-za-krótkie-żeby-tracić-na-dyskusje-o-życiu-lepiej-przeżyć
Przeżyć Cytaty: Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie. -Jean Paul
dzieciństwo-pełne-miłoś-pozwala-przeżyć-połowę-życia-w-tym-zimnym-świecie
Przeżyć Cytaty:
Żaden-rodzic-nie po­winien-przeżyć-swo­jego-dziec­ka-~pa­weł-rychlica 
Przeżyć Cytaty: Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć. -Stefan Żeromski
Życie-jest-trudną-lekcją-której-nie-można-ę-nauczyć-trzeba-ją-przeżyć
Przeżyć Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć. -Woody Allen
Życie-jest za krótkie-żeby-tra­ć- na dys­kusje-o życiu-le­piej  przeżyć
Przeżyć Cytaty: Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. -Nicholas Sparks
przeszłość-spiętrzyła ę-nag­-nad-na­mi-przytłaczając-nas-in­tensyw­nośą-naszych-przeżyć
Przeżyć Cytaty: Jed­nym z pod­sta­wowych przeżyć człowieka jest zdol­ność wyboru. -Antoni Kępiński
jed­nym-z pod­sta­wowych-przeżyć-człowieka-jest zdol­ność-wyboru
Przeżyć Cytaty: Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym. -Arystoteles
praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym
Przeżyć Cytaty:
każdy-no­wy-dzień-jest da­rem-i ja­ki-by on nie był-po­winienem-być-wdzięczny-że mogłem-go przeżyć-do końca 
Przeżyć Cytaty: Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje. -Eliza Orzeszkowa
każde-pokolenie-musi-przeżyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-życia-niebo-gotuje
Przeżyć Cytaty: ...niegod­na śmierć jest tyl­ko wte­dy, kiedy się próbo­wało przeżyć cudzym kosztem  -Hanna Krall
niegod­na-śmierć-jest tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-próbo­wało-przeżyć-cudzym-kosztem 
Przeżyć Cytaty:
Życie-to gra-stra­tegiczna-by-w niej-przeżyć-i wyg­rać-trze­ba-myść-~pa­weł-rychlica 
Przeżyć Cytaty: Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć. Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. -William James
wierzę-że-życie-warte-jest-aby-przeżyć-twoja-wiara-pomoże-uczynić-pełnym-wartoś
Przeżyć Cytaty: Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz. -Tim Guénard
kiedy-widzisz-cze­go-nie możesz-przeżyć-i po­siadać-niepos­trzeżenie-zaczy­na-prze­bijać-gorycz
Przeżyć Cytaty: Siebie można prze­mil­czeć, także - przecze­kać, a na­wet - przeżyć. Tyl­ko nie - zrozumieć. -Władysław Grzeszczyk
siebie-można-prze­mil­czeć-także- przecze­kać-a na­wet- przeżyć-tyl­ko nie - zrozumieć
Przeżyć Cytaty: Nie bój się życia. Uwierz, że to życie jest war­te te­go, aby je przeżyć, a two­ja wiara cię w tym umocni. -Henry James
nie-bój ę-życia-uwierz że to życie-jest war­te-te­go-aby  przeżyć-a two­ja-wiara-ę-w tym-umocni
Przeżyć Cytaty: Fotosy stanowią relikty pierwotnych przeżyć filmowych, prowokujących nostalgię, tworzą środek symbolicznego zawładnięcia urodą aktorów. -Susan Sontag
fotosy-stanowią-relikty-pierwotnych-przeżyć-filmowych-prowokujących-nostalgię-tworzą-środek-symbolicznego-zawładnięcia-urodą-aktorów
Przeżyć Cytaty: Świat przeżyć płciowych jest dziedziną, w której mają swe źródła najbardziej zasadnicze bankructwa i upadki duchowe. -Stanisław Brzozowski
Świat-przeżyć-płciowych-jest-dziedziną-w-której-mają-swe-źródła-najbardziej-zasadnicze-bankructwa-i-upadki-duchowe
Przeżyć Cytaty: Kochaj głęboko i prawdziwie. Możesz się zranić, ale jest to jedyny sposób, aby przeżyć życie w całości. -Anonim
kochaj-głęboko-i-prawdziwie-możesz-ę-zranić-ale-jest-to-jedyny-sposób-aby-przeżyć-życie-w-całoś
Przeżyć Cytaty: Emoc­je to­warzyszące miłos­nej fas­cy­nac­ji drugą osobą to jed­ne z naj­lep­szych ja­kie przyszło mi w życiu przeżyć  -daniello
emoc­-to­warzyszą-miłos­nej-fas­cy­nac­ji-drugą-osobą-to jed­ne-z naj­lep­szych-ja­kie-przyszło-mi w życiu-przeżyć