Przeczy­tacie Cytaty

Przeczy­tacie Cytaty: Ty­le wiecie ilę przeczy­tacie w ga­zetach,do­wiecie się w wiado­mościach lub usłyszy­cie od in­nych. Ale czy wiecie że praw­da może być zu­pełnie inna?  -AlCapone


ty­-wiecie-ę-przeczy­tacie-w ga­zetachdo­wiecie ę-w wiado­mościach-lub-usłyszy­cie-od in­nych-ale czy-wiecie-że praw­da-może-być
Przeczy­tacie Cytaty: Ko­munis­ta – to człowiek, który przeczy­tał „Ka­pitał


ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał-ka­rola-mar­xa-an­ty-ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał
Przeczy­tacie Cytaty: Są rynki, gdzie matematyka przeczy wszelkiej logice. -Urszula Zybura


są-rynki-gdzie-matematyka-przeczy-wszelkiej-logice
Przeczy­tacie Cytaty: To co oczy­wis­te, przeczy­taj jeszcze raz. -Piotr Szreniawski


to co oczy­wis­te-przeczy­taj-jeszcze-raz
Przeczy­tacie Cytaty: nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ??  -samothnick


Przeczy­tacie Cytaty: Przeczy­taj, osądź. Nie pochwa­lisz? Spalę... -Ignacy Krasicki


Przeczy­tacie Cytaty: Przeg­rał w szachy. A jed­nak wygrał, bo oca­lił wszys­tkie pionki i żaden nie zos­tał zbity. Py­tacie dlaczego? Ry­zykując włas­ne życie, uderzył w prze­ciw­ni­ka krzesłem, za­miast na­rażać swą armie. Ideal­ny kan­dy­dat na przywódce... -Apostrof


Przeczy­tacie Cytaty: Ot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją, przeczy logice. -Logos


ot­rzy­ć-szansę-i po­dejść-do niej-z re­zyg­nacją-przeczy-logice
Przeczy­tacie Cytaty: Nędza przeczy matematyce: gdy ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza. -Anonim


nędza-przeczy-matematyce-gdy-ją-podzieli-na-więcej-ludzi-nie-staje-ę-mniejsza
Przeczy­tacie Cytaty: Śpie­szmy się, czas ucieka i nas ciągnie za sobą. Chwi­la, kiedy przeczy­tałeś te słowa, już minęła. -Nicholas Boileau-Desperaux


Śpie­szmy-ę-czas-ucieka-i nas-ągnie-za sobą-chwi­ kiedy-przeczy­łeś-te słowa-już-minęła
Przeczy­tacie Cytaty: Dla mnie sław­ny jest ten, które­go naz­wisko można przeczy­tać wszędzie z wyjątkiem książki telefonicznej. -Brigitte Bardot


dla-mnie-sław­ny-jest ten-które­go-naz­wisko-można-przeczy­ć-wszędzie-z wyjątkiem-książki-telefonicznej
Przeczy­tacie Cytaty: Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie. -Mikołaj Gogol


bar­dzo-wiele-książek-na­ży-przeczy­ć-po to-aby so­bie-uświado­mić-jak ło ę-wie
Przeczy­tacie Cytaty: GDZIE ONI SĄ  ZAB­RA­LI MI ICH CZUJĘ ICH BRAK TRUD­NO TAK ŻYĆ BEZ NICH CHODZIĆ NIE BYŁO ŁATWO MYM ŻYCIU ZA MŁODYCH LAT ALE WIEM ŻE ZA MAŁO ZRO­BIŁEM BY IM POMÓŻ ALE ZOS­TAŁO MI TYL­KO JED­NO DO ZRO­BIENIA POMÓŻ MO­JEMU CHO­REMU TACIE  -Tomanek


Przeczy­tacie Cytaty: Nędza przeczy ma­tema­tyce; gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie sta­je się mniejsza. -Gabriel Laub


nędza-przeczy-­tema­tyce-gdy ę-ją podzieli-na więcej-ludzi-nie sta­ ę-mniejsza
Przeczy­tacie Cytaty: Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego. -Simone Leslie


spomiędzy-dwóch-ludzi-którzy-nie-mają-doświadczenia-boga-ten-który-przeczy-jego-istnieniu-jest-być-może-najbliżej-niego
Przeczy­tacie Cytaty: Wszys­tko co było i odeszło, co już zos­tało poz­na­ne i przeżyte, przy­pomi­na zwiet­rzałe wi­no, za­suszo­ne liście, przeczy­taną książkę. -Kajetan Pakowski


wszys­tko-co było-i odeszło-co już-zos­ło-poz­na­ne-i przeżyte-przy­pomi­na-zwiet­rzałe-wi­no-za­suszo­ne-liście-przeczy­taną
Przeczy­tacie Cytaty: Na­leży każde­go dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczy­tać dob­ry wier­sz, zo­baczyć wspa­niały ob­raz i jeśli byłoby to możli­we - wy­powie­dzieć kil­ka rozsądnych słów. -Johann Wolfgang Goethe


Przeczy­tacie Cytaty: nie korzeń lecz owoc sta­nowi sens rośli­ny chcesz poz­nać człowieka pat­rz na je­go czyny... ______________________________________________________ GDZIEŚ USŁYSZAŁAM AL­BO PRZECZY­TAŁAM NIE PAMIĘTAM  -Sipa