Przed­tem Nie było Cytaty

Przed­tem Nie było Cytaty: Nie ma nic w umyśle, cze­go by przed­tem nie było w zmysłach. Ni­hil est in in­tellec­tu quin prius fuerit in sen­su. (łac.)  -Arystoteles


nie- nic-w umyś-cze­go-by przed­tem-nie było-w zmysłach-ni­hil-in in­tellec­-quin-prius-fuerit-in sen­su-łac 
Przed­tem Nie było Cytaty: Suk­ces by­wa również ka­rany: trze­ba spo­tykać się z ludźmi, których przed­tem można było ignorować. -John Updike


suk­-by­wa-również-ka­rany-trze­ba-spo­tykać ę-z ludźmi-których-przed­tem-można-było-ignorować
Przed­tem Nie było Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Przed­tem Nie było Cytaty: Tam gdzie po­wiet­rze zmienia barwę wszys­tkiego, życie przepływa, jak­by było szep­tem, jak gdy­by było tyl­ko szep­tem życia... -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


tam-gdzie-po­wiet­rze-zmienia-barwę-wszys­tkiego-życie-przepływa-jak­by-było-szep­tem-jak gdy­by-było-tyl­ko-szep­tem-życia
Przed­tem Nie było Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii


Przed­tem Nie było Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Przed­tem Nie było Cytaty: Do­piero po­tem ro­zumiemy to, co stało się przed­tem, a więc nie ro­zumiemy nic. To­też duszę możemy zde­finiować następująco: to, co pop­rzedza wszystko. -R. Scott Bakker


do­piero-po­tem-ro­zumiemy-to-co stało ę-przed­tem-a więc-nie ro­zumiemy-nic-to­też duszę-możemy-zde­finiować-następująco-to
Przed­tem Nie było Cytaty: ta­kie pros­te i ta­kie straszli­we - koło ucha był mały kosmyk, po­tem było tkli­wie, po­tem tkliwiej i tak zaczął się wieczór miłosny  -lovely-girl


­kie-pros­te-i ­kie-straszli­we-koło-ucha-był-ły-kosmyk-po­tem-było-tkli­wie-po­tem-tkliwiej-i-tak-zaczął ę-wieczór-miłosny 
Przed­tem Nie było Cytaty: Wszys­tko przed na­mi, prócz te­go co już było. -Kapitan


wszys­tko-przed-na­mi-prócz-te­go-co już-było
Przed­tem Nie było Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek


jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Przed­tem Nie było Cytaty: Nie ma już słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano. -Terencjusz


nie- już-słowa-które­go-by przed­tem-nie wypowiedziano
Przed­tem Nie było Cytaty: Jes­tem szczęśli­wa, bo mam Ciebie - war­to było cze­kać i cierpieć  -stokrotka123


jes­tem-szczęśli­wa-bo mam-ciebie- war­to-było-cze­kać-i cierpieć 
Przed­tem Nie było Cytaty: Nie ma słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano. -Terencjusz


nie- słowa-które­go-by przed­tem-nie wypowiedziano
Przed­tem Nie było Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Przed­tem Nie było Cytaty: Po­dob­no sza­lejący z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-sza­lejący-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Przed­tem Nie było Cytaty: Nie można głosić słowa święte­go, nie uświęciw­szy przed­tem choć trochę włas­nej duszy. -Mikołaj Gogol


nie-można-głosić-słowa-święte­go-nie uświęciw­szy-przed­tem-choć-trochę-włas­nej-duszy
Przed­tem Nie było Cytaty: Po­dob­no ci, którzy sza­leją z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-którzy-sza­leją-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Przed­tem Nie było Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon


spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać