Przed­tem Cytaty

Przed­tem Cytaty: Do­piero po­tem ro­zumiemy to, co stało się przed­tem, a więc nie ro­zumiemy nic. To­też duszę możemy zde­finiować następująco: to, co pop­rzedza wszystko. -R. Scott Bakker


do­piero-po­tem-ro­zumiemy-to-co stało ę-przed­tem-a więc-nie ro­zumiemy-nic-to­też duszę-możemy-zde­finiować-następująco-to
Przed­tem Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Przed­tem Cytaty: Po­dob­no sza­lejący z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-sza­lejący-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Przed­tem Cytaty: Po­dob­no ci, którzy sza­leją z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-którzy-sza­leją-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Przed­tem Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon


spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać
Przed­tem Cytaty: Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner


cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
Przed­tem Cytaty: Będzie da­lej, jak miało być wszys­tko, bo Bóg był przed­tem za­nim szliśmy razem. -Jan Twardowski


będzie-da­lej-jak miało-być-wszys­tko-bo bóg-był-przed­tem-za­nim-szliśmy-razem
Przed­tem Cytaty: Suk­ces by­wa również ka­rany: trze­ba spo­tykać się z ludźmi, których przed­tem można było ignorować. -John Updike


suk­-by­wa-również-ka­rany-trze­ba-spo­tykać ę-z ludźmi-których-przed­tem-można-było-ignorować
Przed­tem Cytaty: Nie ma już słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano. -Terencjusz


nie- już-słowa-które­go-by przed­tem-nie wypowiedziano
Przed­tem Cytaty: Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS


oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Przed­tem Cytaty: Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. -Janusz Korwin-Mikke


idiota-z dyp­lo­mem-to ­ki-sam-idiota-jak przed­tem- tyl­ko-z pretensjami
Przed­tem Cytaty: Nie ma słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano. -Terencjusz


nie- słowa-które­go-by przed­tem-nie wypowiedziano
Przed­tem Cytaty: ..jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę  -Amicusamico


Przed­tem Cytaty: Ko­biety to ból. Naj­pierw przy ta­tuowa­niu ich imion na przed­ra­mieniu, a po­tem przy wspominaniu. -Janusz Leon Wiśniewski


ko­biety-to ból-naj­pierw przy-­tuowa­niu-ich-imion-na przed­ra­mieniu-a po­tem-przy-wspominaniu
Przed­tem Cytaty: Nie można głosić słowa święte­go, nie uświęciw­szy przed­tem choć trochę włas­nej duszy. -Mikołaj Gogol


nie-można-głosić-słowa-święte­go-nie uświęciw­szy-przed­tem-choć-trochę-włas­nej-duszy
Przed­tem Cytaty: A ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niu, przed snem... Może ja jes­tem coś wi­nien to­bie? - bo ja wiem. -Władysław Broniewski


a ja myślę-i myślę-o tobie-po-prze­budze­niu-przed-snem-może-ja jes­tem-coś-wi­nien-to­bie-bo-ja wiem
Przed­tem Cytaty: Nie ma nic w umyśle, cze­go by przed­tem nie było w zmysłach. Ni­hil est in in­tellec­tu quin prius fuerit in sen­su. (łac.)  -Arystoteles


nie- nic-w umyś-cze­go-by przed­tem-nie było-w zmysłach-ni­hil-in in­tellec­-quin-prius-fuerit-in sen­su-łac 
Przed­tem Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. -Janusz Leon Wiśniewski