Przed­wczo­raj Cytaty

Przed­wczo­raj Cytaty: Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze.. -cala_ja


Przed­wczo­raj Cytaty: • 


 - szu­kaj-mnie-w jut­rze-a nie w przed­wczo­raj- 
Przed­wczo­raj Cytaty: Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny  -springme


Przed­wczo­raj Cytaty: Znów, po raz kolejny, zos­tałem zdradzony i czuję się świet­nie i zadowolony. Bo dzi­siaj dokładnie z przed­wczo­raj się sprawdza me podejrzenie, że Ja­ca to zdrajca. -Moon G


znów-po raz-kolejny-zos­łem-zdradzony-i-czuję ę-świet­nie-i-zadowolony-bo-dzi­siaj-dokładnie-z-przed­wczo­raj ę-sprawdza-me
Przed­wczo­raj Cytaty: jes­tem dzi­siaj zła na życie bo nie ma wczoraj wczo­raj­sze­go deszczu wczo­raj­sze­go oddechu gryzę wszys­tkie godziny szar­pię mi­nione sekundy roz­kra­jam dzi­siej­sze spotkania bo nie ma w nich ciebie i chcę odejść z tym wszystkim mój włas­ny wo­rek kości zmieściłam w nim świat niewielką cząstkę ciebie  -Kathja23


Przed­wczo­raj Cytaty: Ka­riera za­wodo­wa w gru­zach, sa­mot­ne wie­czo­ry i przed­wczo­raj­szy obiad kon­su­mowa­ny nocą w to­warzys­twie księżyca z przy­lepionym no­sem do brud­nej szyby... Tak, to przyz­woita ce­na za ko­bietę, którą kochał za bardzo. -laser show


Przed­wczo­raj Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Przed­wczo­raj Cytaty: A dziś Cię kocham o całe wczo­raj mocniej. -Lolita Pille


a dziś-cię-kocham-o całe-wczo­raj-mocniej
Przed­wczo­raj Cytaty: Wczo­raj po raz pier­wszy złapałam mgłę. -Emilia Szumiło


wczo­raj-po raz-pier­wszy-złapałam-mgłę
Przed­wczo­raj Cytaty: Kurz na półkach szep­ce:


kurz-na półkach-szep­-wczo­raj-byłem-skórą
Przed­wczo­raj Cytaty: Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj pieściliśmy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-za­kocha­ne-dziec­ko-to to-które-wczo­raj-pieściliśmy
Przed­wczo­raj Cytaty: Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje. -Emmalice


mo­-wczo­raj-umarło-dziś-jeszcze-żyje-a jut­ro-nie istnieje
Przed­wczo­raj Cytaty:


dziś-zro­bię-więcej-ż-wczo­raj-bo to wpłynie-na mo­-jutro 
Przed­wczo­raj Cytaty: Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-ok­rutne-dziec­ko-to to-które-wczo­raj-biliśmy
Przed­wczo­raj Cytaty: Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-mądre-dziec­ko-to to-które-wczo­raj-wychowaliśmy
Przed­wczo­raj Cytaty: Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-wy­rozu­miałe-dziec­ko-to to-które­mu-wczo­raj-przebaczyliśmy
Przed­wczo­raj Cytaty: Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-nieśmiałe-dziec­ko-to to-z które­go-wczo­raj ę-śmialiśmy
Przed­wczo­raj Cytaty: Kil­ka krop­li spa­dających z dachu Uderzających w blachę, obudziło nagle Przy­pomi­nając, ile ma­my spraw na karku A ile możemy zro­bić leżąc bezwładnie Głowa pęka od bólu, kon­sekwen­cje zdarzeń Wczo­raj­sza noc, naj­gorętsza z ostatnich Nies­pożyte ilości wódki i na­gie panie Go­towe na wszys­tko! I jak tu się nie zabawić? Syn­drom dnia wczo­raj­sze­go, ob­ja­wiony dzisiaj Pot­worne bo­leści i cu­dow­ny smak wody Obiecując so­bie, że już więcej ze­ro picia To przy naj­bliższej okaz­ji i tak nie odmówisz sobie. -Bruno