Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty

Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir


bo­gac­two-zaw­sze-nas­­wione-jest na po­kaz-ale-życie-człowieka-bied­ne­go- to rzecz-poufna
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Trzy czwar­te człowieka to je­go życie wewnętrzne, w znacznej części na pół świado­me, i ki­no, jak może żad­na in­na sztu­ka, pot­ra­fi je odtworzyć. -Zygmunt Kałużyński


trzy-czwar­te-człowieka-to ­go-życie-wewnętrzne-w znacznej-częś-na pół-świado­me-i ki­no-jak może-żad­na-in­na-sztu­ka
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka, zwierzęta znają tylko miłość. Żeby znaleźć braci muszę odwołać się do człowieka. -Jean Giraudoux


braterstwo-jest-tym-co-wyróżnia-człowieka-zwierzę-znają-tylko-miłość-Żeby-znaleźć-braci-muszę-odwołać-ę-do-człowieka
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Is­tnienie to wal­ka na śmierć i życie człowieka z włas­nym ciałem: jeśli ty nie za­bijesz ciała ono kiedyś za­bije ciebie. -aforystokrata


is­tnienie-to wal­ka-na śmierć-i życie-człowieka-z włas­nym-ciałem-śli-ty nie za­bijesz-ciała-ono-kiedyś-za­bije-ciebie
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Człowiek pot­ra­fi całe życie uni­kać in­ne­go człowieka tyl­ko dla­tego, że bo­ji sie spoj­rzeć mu w oczy. Wciąż uk­ry­wamy się przed in­ny­mi ludzmi, kry­jemy sek­re­ty, myśli, uczu­cia... Ale dlacze­go? Cze­mu nie możemy pop­rostu wyk­rzyczeć świetu w twarz, te­go co tkwi nam głębo­ko w sercu? Podziel­my się myśla­mi, a na­pew­no poczu­jemy sie lepiej. -MyslacaWierszem


Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny. -Józef Stanisław Tischner


Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka. -Plutarch


tak-jak-but-zmienia-kształt-przez-nogę-tak-też-duchowe-pragnienia-zmieniają-życie-człowieka
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: War­to zacho­wywać wspom­nienia. Gdy­by nie one, życie sta­rego człowieka nie byłoby wiele warte. -Rafał Kosik


war­to-zacho­wywać-wspom­nienia-gdy­by nie one-życie-sta­rego-człowieka-nie byłoby-wiele-warte
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Całe życie człowieka na­biera znacze­nia, gdy jest on świadom, iż ce­lem życia i is­tnienia jest chwała Stwórcy. -Stefan Wyszyński


całe-życie-człowieka-na­biera-znacze­nia-gdy-jest on świadom-iż ­lem-życia-i is­tnienia-jest chwała-stwórcy
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki


Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta


Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: ra­zu pew­ne­go py­ta śmierć kto z nas ważniej­sze dla człowieka życie chwi­leczkę zadumało i cicho szepcząc rzekło ja jes­tem a na ciebie człowiek czeka  -jarekkozikowski


ra­zu-pew­ne­go-py­-śmierć-kto-z nas-ważniej­sze-dla-człowieka-życie-chwi­leczkę-zadumało-i-cicho-szepcząc-rzekło-ja-jes­tem-a
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey


Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990


Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Wszelkie umieszczanie człowieka w sztywnych ramkach jest niemożliwe, życie nie ma ostrych zarysów, jest procesem, a nie krajobrazem. -Władysław Sedlak


wszelkie-umieszczanie-człowieka-w-sztywnych-ramkach-jest-niemożliwe-życie-nie-ostrych-zarysów-jest-procesem-a-nie-krajobrazem
Przedostać Się W życie Człowieka Cytaty: Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu. -Mikołaj Ostrowski


najdroższą-dla-człowieka-rzeczą-jest-życie-dane-jest-raz-człowiekowi-i-trzeba-przeżyć-tak-aby-nie-płonąć-ze-wstydu-za-lata-przeżyte-bez