Przek­leństwem Cytaty

Przek­leństwem Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski


Przek­leństwem Cytaty: Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. -Alan Rickman


przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu
Przek­leństwem Cytaty: gdy lek­kość łez zmienia ciężar a niebo całe w chmurach nie straszne pod­muchy wiatru wszys­tko zda­je się klękać w mil­cze­niu krzycząc o pomstę której do­konać mu­si złoczyńca czy je­go ręka jest ta­ka cięta że ra­ny długo zdrowieją a bliz­ny nie przes­tają pamiętać zna­miona są przek­leństwem cieniem w teraźniejszości gdzie li zba­wienną absolucja  -Papużka


Przek­leństwem Cytaty: Nie widzę nic złego w tym co ro­bisz, dopóki nie przek­roczysz mo­jej gra­nicy wolności. Jeśli jed­nak ją przek­roczysz, to tak jak­by przejść przez drzwi do czy­jegoś mieszkania, nie będąc zap­roszo­nym, a na­wet mi­le widzianym. -Moreno


Przek­leństwem Cytaty: Ser­ce moje Miłością i sza­leństwem płonie Miłości chce więcej, Ciebie gonię. -Jerinisuki


ser­-moje-miłośą-i sza­ństwem-płonie-miłoś-chce-więcej-ciebie-gonię
Przek­leństwem Cytaty: Często gra­nica mięcy zachwy­ceniem wiz­ji a sza­leństwem grzechu jest pra­wie niedostrzegalna. -Umberto Eco


często-gra­nica-mięcy-zachwy­ceniem-wiz­ji-a sza­ństwem-grzechu-jest pra­wie-niedostrzegalna
Przek­leństwem Cytaty: Nie ma gra­nicy między od­wagą a sza­leństwem, po­nieważ człowiek zaw­sze był, jest i będzie szalony. -NightHuntress


nie- gra­nicy-między-od­wagą-a sza­ństwem-po­nieważ-człowiek-zaw­sze-był-jest i będzie-szalony
Przek­leństwem Cytaty: Naj­większym sza­leństwem życia jest to, że jest. -karaczan19


naj­większym-sza­ństwem-życia-jest to-że jest
Przek­leństwem Cytaty: - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze... -opuszczona


Przek­leństwem Cytaty: Sen, każdy sen, jest jak psycho­za. Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza. -Janusz Leon Wiśniewski


Przek­leństwem Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Przek­leństwem Cytaty: Miłość przek­racza ból i wy­bacza winy. -Piotr Chryzolog


miłość-przek­racza-ból-i wy­bacza-winy
Przek­leństwem Cytaty: Życie jest przek­ro­jem myśli i starań. -MyslacaWierszem


Życie-jest przek­ro­jem-myśli-i starań
Przek­leństwem Cytaty: Miłość przek­reśla wszel­kie reguły. -Talmud


miłość-przek­reś-wszel­kie-reguły
Przek­leństwem Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Przek­leństwem Cytaty: Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie. -Emmanuel Mounier


człowiek-jest stworzo­ny-aby przek­raczać-siebie
Przek­leństwem Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
Przek­leństwem Cytaty: Miłość przek­ształca duszę na po­dobieństwo oso­by ukochanej. -Samuel Taylor Coleridge


miłość-przek­ształca-duszę-na po­dobieństwo-oso­by-ukochanej