Przek­reśle Cytaty

Przek­reśle Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Przek­reśle Cytaty: Każde ok­reśle­nie jest negacją. -Baruch Spinoza


Przek­reśle Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Przek­reśle Cytaty: Wol­ność to tyl­ko in­ne ok­reśle­nie te­go, że się nie ma nic do stracenia. -Janis Joplin


wol­ność-to tyl­ko-in­ne-ok­reś­nie-te­go-że ę-nie  nic-do stracenia
Przek­reśle Cytaty: Nie widzę nic złego w tym co ro­bisz, dopóki nie przek­roczysz mo­jej gra­nicy wolności. Jeśli jed­nak ją przek­roczysz, to tak jak­by przejść przez drzwi do czy­jegoś mieszkania, nie będąc zap­roszo­nym, a na­wet mi­le widzianym. -Moreno


Przek­reśle Cytaty: - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze... -opuszczona


Przek­reśle Cytaty: Ba­gaż ochra­niał swo­jego właści­ciela. Trud­no byłoby opi­sać je­go sto­sunek do reszty stworze­nia, zacząć jed­nak można od ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”, a po­tem po­suwać się dalej. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Przek­reśle Cytaty: Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście. -Devin


Przek­reśle Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Przek­reśle Cytaty: Życie jest przek­ro­jem myśli i starań. -MyslacaWierszem


Życie-jest przek­ro­jem-myśli-i starań
Przek­reśle Cytaty: Miłość przek­reśla wszel­kie reguły. -Talmud


miłość-przek­reś-wszel­kie-reguły
Przek­reśle Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski


Przek­reśle Cytaty: Miłość przek­racza ból i wy­bacza winy. -Piotr Chryzolog


miłość-przek­racza-ból-i wy­bacza-winy
Przek­reśle Cytaty: Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie. -Emmanuel Mounier


człowiek-jest stworzo­ny-aby przek­raczać-siebie
Przek­reśle Cytaty: ce­leb­rując mnie. przek­racza wodospady. błogosławiony. -lady_emrys


­leb­rując-mnie-przek­racza-wodospady-błogosławiony
Przek­reśle Cytaty: Miłość przek­ształca duszę na po­dobieństwo oso­by ukochanej. -Samuel Taylor Coleridge


miłość-przek­ształca-duszę-na po­dobieństwo-oso­by-ukochanej
Przek­reśle Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Przek­reśle Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę