Przek­rzyczeć Cytaty

Przek­rzyczeć Cytaty: Są chwi­le, w których nie chcesz przek­rzyczeć na­wet ciszy, a są też mo­men­ty, w których naj­chętniej us­ta­wiłbyś kil­ka głośników tyl­ko po to, aby nie słyszeć włas­nych myśli. -Devin


Przek­rzyczeć Cytaty: Nie widzę nic złego w tym co ro­bisz, dopóki nie przek­roczysz mo­jej gra­nicy wolności. Jeśli jed­nak ją przek­roczysz, to tak jak­by przejść przez drzwi do czy­jegoś mieszkania, nie będąc zap­roszo­nym, a na­wet mi­le widzianym. -Moreno


Przek­rzyczeć Cytaty: Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś. -PróbujPatrzećKolorowo


gdy-ę-widzę-chce-mi ę-wrzeszczeć-mam-ochotę-wyk­rzyczeć- pros­to-w twarz-jak mnie-zraniłeś
Przek­rzyczeć Cytaty: - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze... -opuszczona


Przek­rzyczeć Cytaty: Niektóre uczu­cia mu­simy wyk­rzyczeć, bo inaczej wy­buchniemy. Jed­nak niektóre możemy je­dynie wyszep­tać, gdyż są na ty­le de­likat­ne, iż mogą się podrzeć. -NightHuntress


niektóre-uczu­cia-mu­simy-wyk­rzyczeć-bo inaczej-wy­buchniemy-jed­nak niektóre-możemy-­dynie-wyszep­ć-gdyż-są na ty­-de­likat­ne
Przek­rzyczeć Cytaty: ciem­ność co­raz bliżej cisza ra­ni niczym os­try nóż i ten strach by coś powiedzieć wyk­rzyczeć te mo­je uczucia ale nie wiem jak to przyjmiesz nie chcę się bać już... -Ar4gok


ciem­ność-co­raz-bliżej-cisza-ra­-niczym-os­try-nóż-i-ten-strach-by coś-powiedzieć-wyk­rzyczeć-te mo­-uczucia-ale-nie wiem
Przek­rzyczeć Cytaty: Obel­gi nie trze­ba wca­le wyk­rzyczeć, aby mogła zra­nić do krwi; przy­sięgi nie trze­ba wyszep­tać, aby ktoś w nią uwierzył. -Jodi Picoult


obel­gi-nie trze­ba-wca­-wyk­rzyczeć-aby mogła-zra­ć-do krwi-przy­ęgi-nie trze­ba-wyszep­ć-aby ktoś-w ą-uwierzył
Przek­rzyczeć Cytaty: usiąść przed Twoim blo­kiem w deszczu, rozpłakać się jak dziec­ko, mając nadzieję, że krop­le wo­dy zak­ryją łzy..wyk­rzyczeć..jak bar­dzo jes­tem bez­radna, gdy nie ma Cię przy mnie.. -agusia96


Przek­rzyczeć Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Przek­rzyczeć Cytaty: Miłość przek­reśla wszel­kie reguły. -Talmud


miłość-przek­reś-wszel­kie-reguły
Przek­rzyczeć Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski


Przek­rzyczeć Cytaty: Miłość przek­racza ból i wy­bacza winy. -Piotr Chryzolog


miłość-przek­racza-ból-i wy­bacza-winy
Przek­rzyczeć Cytaty: Życie jest przek­ro­jem myśli i starań. -MyslacaWierszem


Życie-jest przek­ro­jem-myśli-i starań
Przek­rzyczeć Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Przek­rzyczeć Cytaty: ce­leb­rując mnie. przek­racza wodospady. błogosławiony. -lady_emrys


­leb­rując-mnie-przek­racza-wodospady-błogosławiony
Przek­rzyczeć Cytaty: Miłość przek­ształca duszę na po­dobieństwo oso­by ukochanej. -Samuel Taylor Coleridge


miłość-przek­ształca-duszę-na po­dobieństwo-oso­by-ukochanej
Przek­rzyczeć Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
Przek­rzyczeć Cytaty: Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie. -Emmanuel Mounier


człowiek-jest stworzo­ny-aby przek­raczać-siebie