Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Łat­wiej oka­zać się wdzięcznym wo­bec bogów niż wo­bec ludzi. -Sofokles
Łat­wiej-oka­zać ę-wdzięcznym-wo­bec-bogów-ż-wo­bec-ludzi
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych. -Homer
nie-na­ży-być-za­wis­tnym-wo­bec-innych
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. -Henri Poincare
naukę-buduje-ę-z-faktów-tak-jak-dom-buduje-ę-z-cegieł-ale-samo-nagromadzenie-faktów-nie-jest-jeszcze-nauką-podobnie-jak-kupa-cegieł-nie-jest
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut?  -Milan Kundera
czym-jest piękno-lub-brzy­dota-wo­bec-miłoś-czym-jest brzyd­ka-twarz-wo­bec-uczu­cia-w które­go-wiel­koś-odzwier­cied­ ę-sam
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym... -Roman1992
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim. -Salvador Dalí
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Życie jest za­baw­ne, kiedy się tyl­ko przes­tać nad nim zastanawiać. -Kurt Vonnegut
Życie-jest za­baw­ne-kiedy ę-tyl­ko-przes­ć-nad-nim-zastanawiać
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości. -Henryk Bardijewski
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Mi­mo, że nie jes­teście już ra­zem - mówisz o nim bez przer­wy, śni ci się po no­cach, nie możesz przes­tać o nim myśleć, wspo­minasz spędzo­ne ra­zem dni. I upar­cie twier­dzisz, że go już nie kochasz. Uwierz! To jest miłość, nie zap­rzeczaj temu!  -Zielona15
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Umiemy wy­liczyć wi­ny in­nych ludzi wo­bec nas, ale naszych win wo­bec in­nych na ogół nie widzi­my. O bel­ce we włas­nym oku będziemy mówi­li po­tem lub nig­dy. Naj­pierw wo­limy zająć się pyłkiem w oku bliźniego. -Stefan Wyszyński
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois
pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Ciągła przy­jem­ność przes­ta­je być przyjemnością. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Świat to ogół faktów, nie rzeczy. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Zabieg kosmetyczny: podpudrowanie oblicza faktów. -Zbigniew Waydyk
zabieg-kosmetyczny-podpudrowanie-oblicza-faktów
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: W świecie faktów, najszybciej urządza się abstrakcja. -Wojciech Bartoszewski
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress
two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Lek­ce­ważenie faktów jest śmier­cią teorii. -Andrzej Szczypiorski
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Historia - zbiór faktów, które nie musiały zajść. -Stanisław Jerzy Lec
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath
jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving
Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Poszukiwanie praw wyjaśniających w zakresie faktów naturalnych przebiega w sposób kręty. -Umberto Eco
poszukiwanie-praw-wyjaśniających-w-zakresie-faktów-naturalnych-przebiega-w-sposób-kręty
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Na­wet świat, który nas rze­komo roz­dzielił, przes­ta­wał być już podzielony. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-świat-który-nas-rze­komo-roz­dzielił-przes­­wał-być-już-podzielony
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe. -Maria Kuncewiczowa
ar­tyś-nig­dy-nie przes­tają-być-dziećmi-ale-niektóre-dzieci-rodzą ę-dorosłe
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Prawdzie bywa zbyt ciasno w stroju faktów, w zmyśleniu porusza się swobodnie. -Rabindranath Tagore
prawdzie-bywa-zbyt-ciasno-w-stroju-faktów-w-zmyśleniu-porusza-ę-swobodnie
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Otaczają nas życia. Małe i większe. Kiedy jed­no życie się zachwieje, obo­wiązkiem dru­giego jest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lić zgasnąć. Inaczej życie przes­ta­je być życiem, a zaczy­na być je­dy­nie ma­jacze­niem po­między ty­siącem mgieł. -Malyor
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję  -funeralofheart
daj-mi wreszcie-spokój-chcę-przes­pa­nych-nocy-mniej-nerwów-za dnia-od­chodzę-od zmysłów-do­nikąd-gu­bię-ę-bo-ty mnie-gubisz-daj
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak
Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę. -Nikita Siergiejewicz Michałkow
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia. -Alan Rickman
kiedy-ro­bisz-film-to przes­­-być-tyl­ko-film-lecz-sta­ ę-częśą-two­jego-życia
Przes­ta­je Nim Być Wo­bec Faktów Cytaty: Za­nim zdążyła go za­pytać, czy nie przes­ta­nie jej kochać, jeśli w ogóle nie będzie miała pier­si, no­wotwór zjadł jej mózg. On kochałby ją na­wet, gdy­by zos­tał z niej tyl­ko głos... -Wojciech Kuczok