Przes­ta­je Nim Być Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim. -Salvador Dalí
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Życie jest za­baw­ne, kiedy się tyl­ko przes­tać nad nim zastanawiać. -Kurt Vonnegut
Życie-jest za­baw­ne-kiedy ę-tyl­ko-przes­ć-nad-nim-zastanawiać
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Mi­mo, że nie jes­teście już ra­zem - mówisz o nim bez przer­wy, śni ci się po no­cach, nie możesz przes­tać o nim myśleć, wspo­minasz spędzo­ne ra­zem dni. I upar­cie twier­dzisz, że go już nie kochasz. Uwierz! To jest miłość, nie zap­rzeczaj temu!  -Zielona15
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois
pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Ciągła przy­jem­ność przes­ta­je być przyjemnością. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress
two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath
jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving
Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe. -Maria Kuncewiczowa
ar­tyś-nig­dy-nie przes­tają-być-dziećmi-ale-niektóre-dzieci-rodzą ę-dorosłe
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Na­wet świat, który nas rze­komo roz­dzielił, przes­ta­wał być już podzielony. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-świat-który-nas-rze­komo-roz­dzielił-przes­­wał-być-już-podzielony
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Otaczają nas życia. Małe i większe. Kiedy jed­no życie się zachwieje, obo­wiązkiem dru­giego jest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lić zgasnąć. Inaczej życie przes­ta­je być życiem, a zaczy­na być je­dy­nie ma­jacze­niem po­między ty­siącem mgieł. -Malyor
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję  -funeralofheart
daj-mi wreszcie-spokój-chcę-przes­pa­nych-nocy-mniej-nerwów-za dnia-od­chodzę-od zmysłów-do­nikąd-gu­bię-ę-bo-ty mnie-gubisz-daj
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak
Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę. -Nikita Siergiejewicz Michałkow
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia. -Alan Rickman
kiedy-ro­bisz-film-to przes­­-być-tyl­ko-film-lecz-sta­ ę-częśą-two­jego-życia
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Za­nim zdążyła go za­pytać, czy nie przes­ta­nie jej kochać, jeśli w ogóle nie będzie miała pier­si, no­wotwór zjadł jej mózg. On kochałby ją na­wet, gdy­by zos­tał z niej tyl­ko głos... -Wojciech Kuczok
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Dro­gi ka­mień nie przes­ta­je być sobą na­wet wte­dy, gdy spad­nie w błoto i zab­rudzi się. -Stefan Wyszyński
dro­gi-ka­mień-nie przes­­-być-sobą-na­wet-wte­dy-gdy-spad­nie-w błoto-i zab­rudzi-ę
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim. -Stanisław Jerzy Lec
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim -Stanisław Jerzy Lec
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśliwy - bądź nim! -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśliwy-bądź-nim
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśli­wym - bądź nim!  -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśli­wym- bądź-nim 
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Gdy­by ko­munizm się udał i spełnił wszys­tkie obiet­ni­ce, przes­tałby być ko­muniz­mem i dla­tego nig­dy się nie uda. -Andrzej Bobkowski
gdy­by-ko­munizm ę-udał-i spełł-wszys­tkie-obiet­­-przes­łby-być-ko­muniz­mem-i dla­tego-nig­dy ę-nie uda
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. -Attila the Hun
gdyby-było-łatwo-być-wodzem-każdy-by-nim-był
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Oj­cem zos­tać łat­wo, znacznie trud­niej nim być. -Erns Busch
oj­cem-zos­ć-łat­wo-znacznie-trud­niej-nim-być
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Myślę, że tak bar­dzo przyz­wyczailiśmy się do szkoły ja­ko tra­dyc­ji, że przes­ta­liśmy trak­to­wać ją ja­ko narzędzie nauki, czym po­win­na być. Oto dlacze­go mnie kształciła ulica. -Tupac Amaru Shakur
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jeśli chcesz być w życiu wol­ny nie pędź w nim tak szybko. -aforystokrata
jeśli-chcesz-być-w życiu-wol­ny-nie pędź-w nim-tak-szybko
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być?  -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być. -A. Karr
każdy-chce-mieć-przyjaciela-a-nikt-nie-myśli-co-robić-aby-nim-być
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Życie jest dla mnie znośne pod warunkiem, żeby nigdy w nim nie być. -Gustaw Flaubert
Życie-jest-dla-mnie-znośne-pod-warunkiem-żeby-nigdy-w-nim-nie-być
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Do 9 ro­ku życia byłem soc­ja­listą. Po­dob­no każdy za młodu po­winien nim być, po­tem mądrzeje. -Janusz Korwin-Mikke
do 9 ro­ku-życia-byłem-soc­ja­listą-po­dob­no każdy-za młodu-po­winien-nim-być-po­tem-mądrzeje
Przes­ta­je Nim Być Cytaty: Mo­je życie to Piekło, było Piekłem już zbyt długo. Jeżeli nie przes­tanę, to umrę. Nie jes­tem pe­wien, czy chcę już być martwy. -James Frey
mo­-życie-to piekło-było-piekłem-już-zbyt-długo-jeżeli nie przes­tanę-to umrę-nie jes­tem-pe­wien-czy-chcę-już-być-martwy