Przes­ta­je się Cytaty

Przes­ta­je się Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


Przes­ta­je się Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak


Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Przes­ta­je się Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress


two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
Przes­ta­je się Cytaty: Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać. -Carla Lane


kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
Przes­ta­je się Cytaty: Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. -szantiil


Przes­ta­je się Cytaty: dzielę się z tobą - celebrując więc przes­tań wyświet­lać ten swój film jak­byś chciał mnie wywrócić na drugą tę bar­dziej uległą stronę nie będę przes­tań cmo­kać i gładzić jak psa jes­tem za duża i warczę drapię gryzę i chra­pię jak miś a na dru­gie mam - Ryś  -Gaia


Przes­ta­je się Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Przes­ta­je się Cytaty: w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. -cala_ja


w miarę-cze­kania-przes­­ ę-czekać
Przes­ta­je się Cytaty: Ko­biety z re­guły sta­rają się spra­wić, by mężczyz­na się zmienił; prze­robiony zaś przes­ta­je im się podobać. -Marlena Dietrich


ko­biety-z re­guły-sta­rają ę-spra­wić-by mężczyz­na ę-zmienił-prze­robiony-zaś-przes­­-im ę-podobać
Przes­ta­je się Cytaty: Gdy się ludzie przes­tają


gdy ę-ludzie-przes­tają-znać-wi­docznie-za dob­rze ę-poznali
Przes­ta­je się Cytaty: Życie się kończy, gdy przes­ta­je się je przeżywać. -Federico Moccia


Przes­ta­je się Cytaty: Człowiek sil­ny to ta­ki, który przes­ta­je się bać. Są tacy?  -Mateusz Piecki Schizoidalny


Przes­ta­je się Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński


Przes­ta­je się Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Przes­ta­je się Cytaty: Skąpiec jest to przes­traszo­ny człowiek, kryjący się w for­te­cy z pieniędzy. -John Steinbeck


skąpiec-jest to przes­traszo­ny-człowiek-kryjący ę-w for­te­cy-z pieniędzy
Przes­ta­je się Cytaty: Po­jawiasz się z chwilą, gdy przes­ta­jesz siebie dostrzegać. -Papillondenuit


po­jawiasz ę-z chwilą-gdy-przes­­jesz-siebie-dostrzegać
Przes­ta­je się Cytaty: Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu. -filutka


dob­rze-jest ę-przes­pać-z prob­­mem-ale-­piej-śpi ę-bez-problemu
Przes­ta­je się Cytaty: Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni. -Antoni Kępiński


gdy-czas-i przes­trzeń-przed-na­mi ę-kur­czą-to roz­szerzają ę-za na­mi-w ten-sposób-idzie ę-nap­rzód-w cza­sie