Przes­ta­je Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przes­ta­je Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson
Przes­ta­je Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress
two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
Przes­ta­je Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak
Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Przes­ta­je Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Przes­ta­je Cytaty: dzielę się z tobą - celebrując więc przes­tań wyświet­lać ten swój film jak­byś chciał mnie wywrócić na drugą tę bar­dziej uległą stronę nie będę przes­tań cmo­kać i gładzić jak psa jes­tem za duża i warczę drapię gryzę i chra­pię jak miś a na dru­gie mam - Ryś  -Gaia
Przes­ta­je Cytaty: Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. -szantiil
Przes­ta­je Cytaty: Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać. -Carla Lane
kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
Przes­ta­je Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi
Przes­ta­je Cytaty: Ra­tunek nad­szedł ze stro­ny, gdzie nie było żywe­go ducha. Położyłam na le­wej dłoni dwa wspom­nienia. Od ser­ca żyłami popłynęło w nie życie, tęskno­ta, łzy i szczęście. Ciepło krwi za­rumieniło czy­jeś po­liczki wstydem. Za­ciśnięta pięść nie zmieści wiele powietrza. Jest ta­ka przes­trzeń, gdzie nie ma po­wiet­rza, gdzie się nie oddycha. Jest ta­ka przes­trzeń, do której nie wchodzisz bez zaproszenia. Jest ta­kie miej­sca, gdzie nie ma już miejsca... -L.T
Przes­ta­je Cytaty: Złama­ny miecz nie przes­ta­je istnieć. -karaczan19
złama­ny-miecz-nie przes­­-istnieć
Przes­ta­je Cytaty: w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. -cala_ja
w miarę-cze­kania-przes­­ ę-czekać
Przes­ta­je Cytaty: Ko­bieta, gdy zaczy­na wątpić - przes­ta­je kochać. -Zuzanna Rabska
ko­bieta-gdy-zaczy­na-wątpić- przes­­-kochać
Przes­ta­je Cytaty: Sztu­ka z nad­miaru ro­zumu przes­ta­je rosnąć. -Adolf Rudnicki
sztu­ka-z nad­miaru-ro­zumu-przes­­-rosnąć
Przes­ta­je Cytaty: Myśli bezczelne Przes­trzeń wypełniają Egzystencjalną  -Lola_♡
myśli-bezczelne-przes­trzeń-wypełniają-egzystencjalną 
Przes­ta­je Cytaty: Kiedy fi­lozof od­po­wiada, przes­ta­jemy ro­zumieć, o co pytaliśmy. -André Gide
kiedy-fi­lozof-od­po­wiada-przes­­jemy-ro­zumieć-o co pytaliśmy
Przes­ta­je Cytaty: Ciągła przy­jem­ność przes­ta­je być przyjemnością. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Przes­ta­je Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura
wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Przes­ta­je Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Przes­ta­je Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński
Przes­ta­je Cytaty: Człowiek sil­ny to ta­ki, który przes­ta­je się bać. Są tacy?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Przes­ta­je Cytaty: Dy­sonans ideolo­giczny to wy­raz sta­nu przes­trze­ni kulturowych. -Dr Tawian Stambuła
dy­sonans-ideolo­giczny-to wy­raz-sta­nu-przes­trze­-kulturowych
Przes­ta­je Cytaty: Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera. -Ryszard Riedel
przes­łem-marzyć-jak człowiek-nie marzy-umiera
Przes­ta­je Cytaty: Powinnam. Muszę. Nie chcę. Przes­tać Cię kochać. -Nieistniejąca
powinnam-muszę-nie-chcę-przes­ć-cię-kochać
Przes­ta­je Cytaty: Po­jawiasz się z chwilą, gdy przes­ta­jesz siebie dostrzegać. -Papillondenuit
po­jawiasz ę-z chwilą-gdy-przes­­jesz-siebie-dostrzegać
Przes­ta­je Cytaty: W przes­trze­ni snów sko­jarzyć praw­dy pożąda­ne słowa... -Devin
w przes­trze­-snów-sko­jarzyć-praw­dy-pożąda­ne-słowa
Przes­ta­je Cytaty: Jeżeli cię przes­trasza pra­ca, wspom­nij na nagrodę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Przes­ta­je Cytaty: Bo­gowie umierają, gdy ludzie przes­tają w nich wierzyć. -Terry Pratchett
bo­gowie-umierają-gdy-ludzie-przes­tają-w nich-wierzyć
Przes­ta­je Cytaty: Skąpiec jest to przes­traszo­ny człowiek, kryjący się w for­te­cy z pieniędzy. -John Steinbeck
skąpiec-jest to przes­traszo­ny-człowiek-kryjący ę-w for­te­cy-z pieniędzy
Przes­ta­je Cytaty: Przes­tań cze­kać. Brak od­po­wie­dzi to też odpowiedź. -respirer
przes­ń-cze­kać-brak od­po­wie­dzi-to też-odpowiedź
Przes­ta­je Cytaty: Ludzie przes­ta­li fun­kcjo­nować, odkąd po­sied­li mo­nopol na istnienie. -MyArczi
ludzie-przes­­li-fun­kcjo­nować-odkąd-po­sied­li-mo­nopol-na istnienie
Przes­ta­je Cytaty: wyr­wa­ny ze snów piani­no przes­tało grać lecz mu­zyka trwa  -marchand de sommeil
wyr­wa­ny-ze snów-piani­no-przes­ło-grać-lecz-mu­zyka-trwa 
Przes­ta­je Cytaty: Pieniądze są tyl­ko środ­kiem, by móc przes­tać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon
pieniądze-są tyl­ko-środ­kiem-by móc-przes­ć-myść-o pieniądzach
Przes­ta­je Cytaty: Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz
pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
Przes­ta­je Cytaty: Ko­bieta gdy przes­ta­je Myśleć o miłości To myśli o pękniętym ko­rycie Smut­na prawda. -RozaR
ko­bieta-gdy-przes­­-myść-o miłoś-to-myśli-o pękniętym-ko­rycie-smut­na-prawda
Przes­ta­je Cytaty: Rzeczy­wis­tość to coś, co nie zni­ka, kiedy przes­ta­je się w to wierzyć. -Philip Kindred Dick
rzeczy­wis­tość-to coś-co nie zni­ka-kiedy-przes­­ ę-w to wierzyć