Przes­tał Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przes­tał Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Przes­tał Cytaty: Jeżeli kołow­ro­tek przes­tał się ob­ra­cać, nie znaczy to, że prządka umarła. -Arthur Schopenhauer
jeżeli-kołow­ro­tek-przes­ł ę-ob­ra­cać-nie znaczy-to-że prządka-umarła
Przes­tał Cytaty: Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać. -François de La Rochefoucauld
kto-nap­rawdę-kocha-pra­wie-nig­dy-nie poz­na-kiedy-ten-dru­gi-przes­ł-kochać
Przes­tał Cytaty: Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer
przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Przes­tał Cytaty: Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał. -szantiil
Przes­tał Cytaty: Zmik­so­wał pro­boszcz bes­kidzkie trus­kawki i mrągow­ską maślankę, Spros­tał więc eu­cha­rys­tii i przes­tało się chcieć kap­ry­sić gos­po­si Hance. -fyrfle
zmik­so­wał-pro­boszcz-bes­kidzkie-trus­kawki-i mrągow­ską-ślankę-spros­ł-więc-­cha­rys­tii-i przes­ło ę-chcieć-kap­ry­ć
Przes­tał Cytaty: Za­nim zdążyła go za­pytać, czy nie przes­ta­nie jej kochać, jeśli w ogóle nie będzie miała pier­si, no­wotwór zjadł jej mózg. On kochałby ją na­wet, gdy­by zos­tał z niej tyl­ko głos... -Wojciech Kuczok
Przes­tał Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson
Przes­tał Cytaty: Ja, kiedy zaczy­nałem, nie byłem za­dowo­lony, jak długo przy­jaciele chwa­lili mnie. Kiedy za­mil­kli, po­myślałem: oho! No, a gdy po­sypały się ra­dy, żebym przes­tał, że zaułek, że śle­pa dro­ga, że się kończę, wie­działem już, że wszys­tko dobrze. -Stanisław Lem
Przes­tał Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress
two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
Przes­tał Cytaty: Życie jest zmianą. Jeśli przes­ta­niesz się zmieniać, przes­ta­niesz żyć. -Rainer Haak
Życie-jest zmianą-jeśli przes­­niesz ę-zmieniać-przes­­niesz-żyć
Przes­tał Cytaty: Ko­munis­ta – to człowiek, który przeczy­tał „Ka­pitał
ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał-ka­rola-mar­xa-an­ty-ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał
Przes­tał Cytaty: Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko. -kszyszunia
Przes­tał Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Przes­tał Cytaty: Do­mini­ce bez­drżeniem twoich po­wiek staję się cze­koladą w dłoniach roz­puszczoną lek­ko płynę po­między pal­ca­mi które we włosy mo­je zwykłaś wpla­tać niewi­doczną nitką us­ta prze­wiązując by krzy­kiem nie spla­miły de­likat­nie orzech włosów zap­la­tał sie w je­zyk twój tuż przy moim w pod­przes­trze­ni spon­ta­niczne myśli ziele­nią odurzo­ne szu­kały tobą po­wiet­rza przej­rzys­trze­go po­nad ... bym niczym być nie zap­ragnęła led­wie spoj­rze­niem pośród burzy  -czarnewstążkiwewłosach
Przes­tał Cytaty: Czy wiesz, że Adam zos­tał stworzo­ny po­za rajem?  -Emilia Szumiło
czy-wiesz-że adam-zos­ł-stworzo­ny-po­za-rajem 
Przes­tał Cytaty: Wie­rze że los zos­tał nam pop­ro­tu pisany. -♥Madzia♥
wie­rze-że los-zos­ł-nam-pop­ro­-pisany
Przes­tał Cytaty: Miał ''szczęście'' do ko­biet i dla­tego zos­tał kawalerem. -Niusza
miał-''szczęście''-do ko­biet-i dla­tego-zos­ł-kawalerem
Przes­tał Cytaty: dzielę się z tobą - celebrując więc przes­tań wyświet­lać ten swój film jak­byś chciał mnie wywrócić na drugą tę bar­dziej uległą stronę nie będę przes­tań cmo­kać i gładzić jak psa jes­tem za duża i warczę drapię gryzę i chra­pię jak miś a na dru­gie mam - Ryś  -Gaia
Przes­tał Cytaty: Łkające niebo ugodził los światłem mrok nas­tał poranek  -to_tylko_łzy
Łkają-niebo-ugodził-los-światłem-mrok-nas­ł-poranek 
Przes­tał Cytaty: Człowiek po­wołany zos­tał na świat, a więc jest światu potrzebny. -Mikołaj Gogol
człowiek-po­wołany-zos­ł-na świat-a więc-jest światu-potrzebny
Przes­tał Cytaty: - Zos­tał ci już tyl­ko k r o k. - Przep­raszam, jak mam to rozumieć?  -nicola-57
 zos­ł- już-tyl­ko-k r o k-przep­raszam-jak mam-to rozumieć 
Przes­tał Cytaty: Żerem zwie­rza pod­bi­jał ser­ca i tak zos­tał zeżar­ty ... -Cykam
Żerem-zwie­rza-pod­bi­jał-ser­ca-i tak-zos­ł-zeżar­ty
Przes­tał Cytaty: Czy seks jest niegodzi­wy? Tak, jeżeli zos­tał wy­kona­ny prawidłowo. -Woody Allen
czy-seks-jest niegodzi­wy-tak-żeli-zos­ł-wy­kona­ny-prawidłowo
Przes­tał Cytaty: nag­le nas­tał chłód z po­godą nie pogadasz mil­kną w niej ludzie  -Smurf007
nag­-nas­ł-chłód-z-po­godą-nie pogadasz-mil­kną-w niej-ludzie 
Przes­tał Cytaty: Żeby sztan­dar łopo­tał wy­soko, ktoś mu­si umieć opo­wiadać bajki. -Piotr Szreniawski
Żeby-sztan­dar-łopo­ł-wy­soko-ktoś-mu­-umieć-opo­wiadać-bajki
Przes­tał Cytaty: W duszy zos­tał kurhan miłości pog­rze­banej w tem­pe­raturze wrzenia. -Halina Ewa Olszewska
w duszy-zos­ł-kurhan-miłoś-pog­rze­banej-w tem­pe­raturze-wrzenia
Przes­tał Cytaty: Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać. -Carla Lane
kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
Przes­tał Cytaty: pierdołaniewilk obśli­nił się ga­piąc na jej wiel­kie OOCZYY dos­tał w pysk od Kapturka  -yestem
pierdołaniewilk-obśli­ł ę-ga­piąc-na jej-wiel­kie-ooczyy-­ł-w pysk-od kapturka 
Przes­tał Cytaty: Wol­nym jest ten, kto nie zos­tał zniewo­lony przez żadną nikczemność. -Cyceron
wol­nym-jest ten-kto-nie zos­ł-zniewo­lony-przez-żadną-nikczemność
Przes­tał Cytaty: Człowiek prze­de wszys­tkim stworzo­ny zos­tał po to, aby przy­tulać dru­giego człowieka. -fyrfle
człowiek-prze­de-wszys­tkim-stworzo­ny-zos­ł-po to-aby przy­tulać-dru­giego-człowieka
Przes­tał Cytaty: każde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa, wymówki i kłamstwa, po­zos­tało je­dynie milczenie. -thrillofit
każde­mu-kto-wy­korzys­ł-wszys­tkie-krętac­twa-wymówki-i kłamstwa-po­zos­ło-­dynie-milczenie
Przes­tał Cytaty: musnął niepostrzeżenie znacząc co­raz wiecej mocniej zos­tał zapachem nieokreślony może myślą wskaże nieznajomy  -Papużka
musnął-niepostrzeżenie-znacząc-co­raz-wiecej-mocniej-zos­ł-zapachem-nieokreślony-może-myślą-wskaże-nieznajomy 
Przes­tał Cytaty: An­ka, pożyję, dopóki będę ten bra­tek biały op­la­tał w miłość, śmierć i legendę, w tym jes­tem cały. -Władysław Broniewski
an­ka-pożyję-dopóki-będę-ten-bra­tek-biały-op­­ł-w miłość-śmierć-i legendę-w-tym-jes­tem-cały
Przes­tał Cytaty: Naj­ważniej­sze jest to, by człowiek zaw­sze po­zos­tał Człowiekiem. -bloodymery
naj­ważniej­sze-jest to-by człowiek-zaw­sze-po­zos­ł-człowiekiem