Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty

Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek


nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Cza­sem budząc wspom­nienia człowiek ma ochotę wyr­wać ser­ce ściśnięte z żalu, by przes­tały płyną łzy. -Ryder


cza­sem-budząc-wspom­nienia-człowiek- ochotę-wyr­wać-ser­-śśęte-z żalu-by przes­ły-płyną-łzy
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Płat­ki śniegu lek­ko opadając szep­tały swe słowa Mroźny po­ranek przy­witał nas teraz skry­wając swój wzrok Byśmy nie widzieli jak bar­dzo bo­les­ny jest sam je­go widok Trze­pot skrzy­deł gdzieś w przes­tworza uniósł tamtą pieśń Jeszcze pa­miętam twoją twarz tak jak wte­dy przez mgłę na­dal cza­sem cię widzę  -samothnick


Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: pro­mienie słońca w zachodzie szmer mgieł wie­czor­nych krzyk wiat­ru przy rzece już przes­tały wzbudzać emocje  -samothnick


pro­mienie-słońca-w zachodzie-szmer-mgieł-wie­czor­nych-krzyk-wiat­ru-przy-rzece-już-przes­ły-wzbudzać-emocje 
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Umiera się w kręgu zna­jomych twarzy. Trze­ba go przek­roczyć, trze­ba go roz­bić i opuścić. Ale po je­go opuszcze­niu przes­ta­je się istnieć. -Tadeusz Różewicz


umiera ę-w kręgu-zna­jomych-twarzy-trze­ba go przek­roczyć-trze­ba-go roz­bić-i opuść-ale po ­go-opuszcze­niu-przes­­ ę
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą. -Kate Mosse


Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: W przes­trze­ni snów sko­jarzyć praw­dy pożąda­ne słowa... -Devin


w przes­trze­-snów-sko­jarzyć-praw­dy-pożąda­ne-słowa
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Dy­sonans ideolo­giczny to wy­raz sta­nu przes­trze­ni kulturowych. -Dr Tawian Stambuła


dy­sonans-ideolo­giczny-to wy­raz-sta­nu-przes­trze­-kulturowych
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Lud nie będzie ładu przes­trze­gał, gdy brak mu żywności. -Mo Ti


lud-nie będzie-ładu-przes­trze­gał-gdy-brak-mu żywnoś
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: świat mar­twych pytań w przes­trze­ni pus­tej sce­ny - życie w niemocy  -Maverick123


świat-mar­twych-pytań-w-przes­trze­-pus­tej-sce­ny-życie-w niemocy 
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle


wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro? -Antoine De Saint - Exupery


Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro? -Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry


Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Jes­teś złodziejem przes­trze­ni myśli, a na­wet nie można os­karżyć Cię o kradzież... -Papużka


jes­teś-złodziejem-przes­trze­-myśli-a na­wet-nie można-os­karżyć-cię-o kradzież
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek. -Ramón Gómez de La Serna


nie- przes­trze­-­piej-wy­korzys­­nej-ar­chi­tek­to­nicznie-ż-pu­dełko-sardynek
Przes­tały Tępić Os­trze Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin


cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie