Przeszłości Cytaty

Przeszłości Cytaty: Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz. -Enjoy46


nig­dy-nie zaglądaj-do przeszłoś-lecz-pat­rz-w przyszłość-bo przeszłoś-juz-nie zmienisz
Przeszłości Cytaty: Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości. -stokrotka123


Przeszłości Cytaty: ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Przeszłości Cytaty: Bliz­ny ot­wierają bramę do przeszłości. -Devin


bliz­ny-ot­wierają-bramę-do przeszłoś
Przeszłości Cytaty: Jedynym ideałem jest miniona realność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Przeszłości Cytaty: Twórczość his­to­ryków od­działuje na­wet na ludzi z przeszłości. -Piotr Szreniawski


twórczość-his­to­ryków-od­działuje-na­wet-na ludzi-z przeszłoś
Przeszłości Cytaty: Bez Ciebie przeżycia są tylko martwym naskórkiem przeszłości. -Hipolit


bez-ciebie-przeżycia-są-tylko-martwym-naskórkiem-przeszłoś
Przeszłości Cytaty: My żyjemy cieniem przeszłości, czym będzie żyła przyszłość? -Ernest Renan


my-żyjemy-cieniem-przeszłoś-czym-będzie-żyła-przyszłość
Przeszłości Cytaty: Bar­dzo głębo­ka jest stud­nia przeszłości. -Tomasz Mann


bar­dzo-głębo­ka-jest stud­nia-przeszłoś
Przeszłości Cytaty: Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, są skazani na jej powtarzanie. -George Santayana


ci-którzy-nie-pamiętają-o-przeszłoś-są-skazani-na-jej-powtarzanie
Przeszłości Cytaty: Te­raźniej­szości zaw­sze to­warzyszą duchy przeszłości. -Papużka


te­raźniej­szoś-zaw­sze-to­warzyszą-duchy-przeszłoś
Przeszłości Cytaty: Je­dynym ideałem jest mi­niona real­ność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Przeszłości Cytaty: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości. -Robert A. Heinlein


pokolenie-które-ignoruje-historię-nie-przeszłoś-ani-przyszłoś
Przeszłości Cytaty: Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości. -Sidonie Gabrielle Colette


kobieta-tyle-złudzeń-w-stosunku-do-swojej-przeszłoś-co-mężczyzna-do-przyszłoś
Przeszłości Cytaty: De­mony przeszłości... nie mu­simy ich go­nić. One na nas czekają. -Nieżywy


de­mony-przeszłoś-nie mu­simy-ich-go­ć-one na nas-czekają
Przeszłości Cytaty: Ci, którzy nie pa­miętają przeszłości, ska­zani są na jej powtarzanie. -George Santayana


ci-którzy-nie pa­miętają-przeszłoś-ska­zani-są na jej-powtarzanie
Przeszłości Cytaty: Osamotnienie Jest bramą dla demonów Wszel­kiej przeszłości  -Taiyono Kudarashi


osamotnienie-jest-bramą-dla-demonów-wszel­kiej-przeszłoś 
Przeszłości Cytaty: I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ?  -pepek100